Přičemž lebka řve

V čase, kdy je spíš ve zvyku psát snadnou poezii o ničem či hrát si nezávazně s povrchními dojmy a prožitky, vychází sbírka autorce, která používá víc nástrojů uvažování než imaginace. Její poezie je poezií myslitelova od-stupu, tvůrce, který si svět před-stavuje před sebe na dlani co Hamlet lebku. A rozjímá.

Co odhalíme na tomto bojišti filosofie a poe­zie? Vzniká nebezpečí, že se poezie stane služebnou filosofie, v lepším případě přijme roli jejího slabšího spojence. Otázky a myšlenky jsou tu důležitější než forma. Můžeme říci spolu s autorkou, že její básně jsou takřka „ikonami palčivých otázek“ a světlo na ně dopadá povětšinou průhledy logiky. „Logiko!“, naříká si Fischerová, „cikádo, která neumí zpívat!“ Zná, jak logika umí vysílit básníka, takže se již tolik neohlíží na rytmus, hudebnost, zvukomalbu a jiné básnické prostředky obohacující lyriku. V hlubší vrstvě prožitku to vyjadřuje v básni Králík hoplík, když do protikladu staví „vděčnost“ a „údiv“: je v poezii víc na místě náboženská a spontánnější „vděčnost“ Bohu, či filosofický, tedy zkoumatelský „údiv nad tím, že žiju“?

 

Úskočné srdce

Jak tedy srozumitelně a přitom básnicky sdělit podstatné úvahy, zvlášť když se tu o slovo hlásí neustále přítomné memento „Vítr to všechno rozvane/ i myšlenky, kterýma ses obalil“? Sylva Fischerová volí poezii symbolu. A jsou to symboly sice nosné, avšak často nepůvodní, tedy znovunalezené v dávných vrstvách lidského hledání. Rozhodně se nechci pouštět do jejich dešifrování. Posuzuji je jako čtenář krásné literatury podle toho, jak na mě působí. Kupříkladu mě zaujalo zobrazení lži v básni Slepci: „Jako had jí svůj ocas, svůj život/ aby se octla zase na začátku/ tam je šachovnice, ale s přestavěnými figurami.“ Uvěří lež sama sobě, když „nemá co získat –/ leda sama sebe“? Uvěří taková báseň sama sobě? Báseň je stále v pokušení si zoufat, že svět je místo, kam je teprve dodatečně umístěna, „kam je teprve násilím/ implantován smysl, abychom přežili“. Sama básnířka si to temné poznání připouští v básni Nahý pocit, kde po vzoru skeptických filosofů vysvětluje snahu o tvůrčí akt.

Ač se v mnohých básních opírá o řeckou filosofii či o myšlenkové poselství Bible, autor­ka
nakonec vždy pochybuje, aby se mohla vydat hlouběji. Domýšlí svět, který je „plný lásky jako balón/ a stejně zranitelný“, svět, v němž se bojuje proti zlu a číhá na lásku, jako když „rozevřené orchideje/ šátrají, koho by mohly lapit a milovat“. Tento „svět je plný květin“, ale je i bojištěm, na němž „láska mate/ bere si těla a masky“ a „srdce… vidí, že je nejmocnější/ protože nejúskočnější“. Jako důsledek takového domýšlení pak povstává i obava, v níž podplácíme Noema: „Bratříčku, pusť mě dovnitř!“ Kam dovnitř? Možná do archy básně, v níž se snažíme přežít povodeň chaosu plavbou k sobě. Čekejme odpověď, odkud přichází otázka, tak nějak to řekl súfijský mystik.

 

Lapat rybu, nevidět

Pohleďme, jak se Sylva Fischerová vypořádává se svým návratným problémem času. Čas je v této knize kontinuita, jíž často procházíme znovu a znovu, v jakémsi věčném návratu. „Tyhle dějiny jsou dějiny tebe“, oslovuje sama sebe básnířka, „opakuješ všechny chyby lidstva.“ V básni Dušičky prosí: „Dej, ať ještě jednou projdu tou cestou.“ Ano, v čase musíme být dokonale stráveni. Pak je naplněn. Ale můžeme se snažit o opak. „Co? Co tedy dnes? Lapat čas jako rybu?“ Jinde se čas střetává s věčností, a zde se básnířce daří uvolnit obraznost, neboť logika se věčnosti vzpírá: Čas je „výchovný nápad boha/ v kuchyni na věčnosti“. Následují obrazy hořce úsměvné: „Čas je jen nádivkou pohřebních bratrstev.“ A lidé jsou pro čas sám jen „poznámky pod čarou,/ pod čarou vesmíru/ a svobodné vůle“.

„Čas se sužuje. Roste jak pyramida.“ Nepozorovaně. Neboť „cesta… je vroubena květy“, těmi květy, které u ní vždy pocházejí z tohoto světa a možná jsou i původci rozptýlení. V této poezii se ozývá volání po „vlasti idejí“, po „jediném bodu“, a to je další výrazný symbol, z nějž teprve vycházejí obrazy, ty „kýty vzpomínek“, neboť náš svět je „strašně osobní“ a hmotný až hrůza, hrubě hmotný, dotěrný jak „dotazník“. S bodem souvisí u Fischerové dojem tu celistvosti, jednoty: „Ale ráno nesložený svět/ volá své slovo svého boha“, tu přítomnosti: „Jako Bůh: mít ustavičně/ všechno před sebou.“ Protikladem jednoty je pak zlá relativita všeho, nejistota, kdo je tu vlastně v pohybu: „Jsem démon, který si sám/ chystá zkázu:/ …posouvá ruku po vzpomínkách/ jako po šachovnici/ a šachovnice jím posouvá/ jak očima hráčů šachu – Ostatně, co tady znamená být vidoucím? „Na každém místě/ je brána osvícení, uvidět/ znamená slepotu“, skutečně vidět znamená spatřit za viditelným ne-viditelné.

 

Nakolik Nikam?

Existuje vůbec něco hmotného v tomto světě, co má nadčasovou platnost? Co se může stát oporou – jakkoliv marnou – pro duši sužovanou pomíjivostí všeho? Jakousi pochmurnou roli v poezii Sylvy Fischerové hrají kosti. „Bílé kosti“ se vracejí v různých obměnách, v básních Čas není spád… či Bílé kosti světa, kde jsou symbolem takřka budovatelského ducha Západu: „Kost ke kosti/ kámen na kameni/ hrad“. Celkově se tu lidské úsilí vnímá značně skepticky. Je cestou nikam. „Na cestě Nikam“ potkáme „chrám Techniky“, možná se zastavíme u „oltáře Industrie“, nad nímž poletují „Andělé pitvornosti“. Je-li tu psáno slovo Nikam s velkým písmenem, nelze nepřipomenout básníka Paula Celana. Jeho „Nikam“ je však drastičtější než „Nikam“ Sylvy Fischerové. U Celana Nikam napadá sám jazyk a řeč se rozpadá. Fischerová si sdělnost jazyka hlídá až úzkostně. Ví, že bez něj je svět jejích myšlenek ztracen. A jak s jazykem, tak s životem: nelze onomu Nikam vydat i sebe samotného. Myšlenku je možno obětovat, nic víc.

Čím je tedy Sylvě Fischerové poezie? Odpověď nacházíme tam, kde se básnířka dotýká kriticky tradičního katolictví. „Poezie je marnivá a škodí bohu.“ Proč? V básni Svatá komedie široké srdce strhává divadelní oponu. „A vzadu za ní hrají kus,/ jsou tam všichni,/ Komedie i pokora,/ dokola/ do krve/ do­hola.“ Poezie demaskuje. Je pravdivá, nemilosrdná k tomu, kdo něco předstírá, bourá jeho bohy, které si v sobě staví a za které ukrývá svou zbabělost. Vždy vypovídá o překračování hranic, nebo se alespoň o překročení pokouší či ty hranice popisuje. A ironizuje. V básni Musíš vést ty ovečky se střetává poezie s rozlišující, chladně třídící myslí, s tím „dýmajícím mozkem“. Symbolem poezie se stává „horká kůže“ a „nazí tanečníci a tanečnice“. Přičemž lebka řve: „Co je dobře a co je špatně?“ Fischerová dobře cítí, že samo myšlení překonává (kromě modlitby) imaginace lyriky. Leč její hájemství v sobě brání občas za cenu trochu křečovitých, skutečnou imaginaci spíše jen zastupujících přirovnání („kadidlo revoluce./ To smrdělo jak konec prázdnin“) či nečekaně podsunutého archais­mu („okršlek“).

Slovo vidí ukryto ve věcech jako jejich podstatu, jako jejich dávné pojmenování Bohem.: „Když vystřelím slovo ze srdce,/ pohne kamenem v egyptské pyramidě…”, a přece „když je to nejhorší,/ jazyk je neskladný, tvrdý, logický.“ To nejhorší je nastraženo poezii co neartikulovaný projev, pláč či mlčení. Co projde touto branou, touto hranicí střeženou naším utrpením? Ústřední báseň Krva­vý koleno vyjadřuje odraz toho, co zbývá z prázdna, tam, kde „končí verš dříve než stránka“. Krvavý koleno, které děsí malé děti v komoře či ve špajzce, je symbolem toho, co se skrývá za všemi temnotami. A v posledku se možná stává zjevenou tváří boha v děsivém aspektu, do níž lze pohlédnout a porozumět cestě ven z pasti.

Autor je básník.

Sylva Fischerová: Krvavý koleno. Petrov, Brno 2005, 82 stran.