Tesilky, džíny a (n)ostalgie

Východoněmecká politika módy pod historickým drobnohledem

Že historie může mít mnoho podob, dokládá i kniha o dějinách módy od amerického historika Judda Stitziela. Autor zkoumá, zda se lidé v zemích tzv. reálného socialismu oblékali jinak než občané v tzv. kapitalistických společnostech. Jak tento problém souvisel s politikou a vznikem zvláštní „socialistické“ kultury konzumu, ilustruje na proměnách odívání v Německé demokratické republice v prvních třech desetiletích po druhé světové válce.

Absolvent University Johna Hopkinse Judd Stitziel si pro svou historickou studii vybral pro někoho možná překvapivé téma. Na příkladu proměn odívání a fungování textilního průmyslu se snaží ukázat, jak Socialistická strana Německa (SED), ve které se sjednotili komunisté a sociální demokraté, usilovala o radikální změnu poválečné společnosti. V socialistické společnosti měly být zmírněny velké třídní rozdíly a sociální nerovnosti, bohatství mělo být distribuováno podle individuálních potřeb a zásluh, přístup ke vzdělání a profesní vzestup měl být umožněn co nejširším společenským vrstvám. Nicméně radikální změny neměly být omezeny pouze na celek společnosti, ale měly se týkat každého jejího člena a členky. Hlavní cíl představovala výchova socialistického člověka, která také zahrnovala vytváření nových konzumních potřeb, návyků a hodnot.

Iracionální ženy proti socialistické spotřebě

Autor argumentuje, že společenská praxe velmi záhy ukázala, že tento ambiciózní projekt nebude možné uskutečnit tak, jak by si aparát vládnoucí strany (SED) představoval. Naopak, „socialistickou“ kulturu konzumu charakterizovala každodenní vyjednávání, kompromisy a ústupky, které stranická elita, ústřední plánovači i ministerští úředníci museli uzavírat s ohledem na zájmy, přání a očekávání řadových občanů, módních návrhářů a zaměstnanců oděvního průmyslu. Podle autora uváděly svéhlavé požadavky a neočekávané nároky východoněmeckých občanů a občanek politiku stranické elity v chaos, doprovázený nekoncepčními rozhodnutími i krátkodobými improvizacemi.

Stitzielova kniha fascinujícím způsobem zprostředkovává genderovou perspektivu, která spojovala módu s politikou a kulturou konzumu. Socialistická rétorika na jedné straně oceňovala postavení žen ve společnosti, na druhé straně v socialistické realitě přetrvávala jejich ekonomická závislost a znevýhodnění na trhu práce. Političtí ekonomové marxismu-leninismu nedokázali registrovat role ženy jako spotřebitelky, producentky a nositelky konzumních návyků. Rozhodování stranických aparátníků a aparátnic, ústředních plánovaček a ministerských úředníků bylo ovlivňováno vnímáním ženy jako přecitlivělé bytosti, kterou zmítají iracionální vášně, sexuální touhy a unáhlené požadavky, jež údajně podkopávají racionalitu socialistické výroby a spotřeby.

Přístup k módě a frustrace moci

Na příkladě neformálních sítí a neviditelných osobních vztahů ve směně s nedostatkovým zbožím autor argumentuje, že výše příjmu, profesní status, sídlo nebo členství ve straně ještě neznamenaly snadnější přístup k žádaným módním oděvům. Koupě posledního východoněmeckého modelu za několik stovek marek nemusela vést ve srovnání se staršími džínami ze Západu ke kýžené sociální distinkci. Straničtí funkcionáři byli upřednostňováni v mnoha oblastech, ale politická prestiž a vnitrostranická soutěživost jim nedovolovala navazovat přátelství a udržovat příbuzenské vztahy ve Spolkové republice Německo, které se stávaly pro směnu s módním zbožím klíčové.

Autor svoji argumentaci uzavírá v roce 1971, kdy východoněmecká stranická elita ohlásila tváří v tvář rozčarování a rostoucímu nesouhlasu mnoha společenských aktérů odlišnou ekonomickou a sociální strategii. Přestože ani ta nezadržela pád socialistické diktatury v roce 1989/90, přetrvává i v dnešním sjednoceném Německu „socialistická“ kultura konzumu v podobě (n)ostalgie po životě v komunismu.

Doufejme, že dříve než se na českojazyčném intelektuálním obzoru objeví tematicky a metodicky srovnatelná práce z českého prostředí, zadají nakladatelství, která programově orientují svou vydavatelskou politikou ke kulturním dějinám, i překlad této zajímavé práce.

Autor je doktorand na FHS UK a na Svobodné univerzitě v Berlíně.

Judd Stitziel: Fashioning Socialism. Clothing, Politics, and Consumer Culture in East Germany. Berg, Oxford – New York 2005, 260 stran.