Do vlajky zahal se, bojuj, triumfuj

Tři básníci španělské občanské války

Poezie španělských básníků, kteří byli přítomni událostem občanské války, je plná vášní, emocí a naděje. Je ódou na vítězství v boji, ale také na rodnou zemi i její města, která se do historie zapsala jako tragická bojiště: „Myslím na zemi, již zaprodali/ od řeky k řece, od hory k hoře,/ od moře k moři.“

Rafael Alberti

 

Trysk

 

 

Země, země, země má španělská,

ty širé, pusté, prázdné pláně.

Koníčku bělostný, běž,

svého jezdce nes

ke slunci a luně.

 

Jen utíkej,

jen utíkej,

až do moře je zadupej!

 

Zní, duní a burácí jak srdce

pod kopyty ta země španělská.

Bělostný koníčku, běž,

svého jezdce nes

jak mořská pěna.

 

Jen utíkej,

jen utíkej,

až do moře je zadupej!

 

A ať nikdo nestojí ti v cestě;

nikým je i smrt, když ji osedlají.

Bělostný koníčku, běž,

svého jezdce nes,

přes zemi svoji.

 

Jen utíkej,

jen utíkej,

až do moře je zadupej!

 

Jsem z pátého regimentu!

 

Zítra opustím svou vesnici,

opustím domov, rodinu.

Zdravím tě! Kam jdeš, pověz mi.

„Jdu k pátému regimentu!“

 

Čeká mě pochod bez vody,

pod kopci, přes pláně půjdu.

Slyším zpěv slávy, vítězství.

„Jsem z pátého regimentu!“

 

Mezinárodním brigádám

 

Zdaleka jste přišli… Co ale dálka znamená

pro vaši vznešenou krev, která bez hranic

zpívá?

Den co den volá vás jménem nutná smrt

studená

ve městech, vesnicích, na polích, loukách

a cestách.

 

Přišli jste ze země veliké, ze země malé,

z končiny, již na mapě jen slabě vyznačili.

Ze stejných kořenů vyrostlí, spěli jste dále

vedeni týmž snem, pak beze jmen jste

dorazili.

 

Vojáci, vždyť vy neznáte ani barvu hráze,

která váš nezlomný závazek pevně objímá.

Se zbraní navzdory uniformované zkáze

bráníte zemi, jež vás jako padlé přijímá.

Zůstaňte, přejí si strom i pláň, to přání patří

též světelným částicím živícím jediný cit,

který mořem zmítá, jen slyšte, jak volá: bratři!

Vy jménem svým dáváte Madridu vzmoct se

a skvít.

 

Antonio Machado

 

 ***

 

Madrid, Madrid! Tak dobře tvé jméno zní,

jsi vlnolam, jenž všem bouřím odolá!

Země se rozestupuje, hromy hřmí,

ty se usmíváš s olovem v útrobách.

 

Madrid, 7. listopadu 1936

 

 

Denní rozjímání

 

 

Tváří v tvář ohnivé palmě,

která do ticha večera

upouští vadnoucí slunce,

sám v této zahradě míru,

zatímco jarní Valencie hltá

vody Guadalaviaru

– Valencie štíhlých věží,

nebeské město Ausiàse Marcha,

štěpí svoji řeku v růže,

ještě než v moři se ztratí –,

myslím na válku. Vír války

žene se jak hurakán

pustinami od horního Duera,

rovinami, jež dávají chléb

přes plodné pláně Extremadury

na tento sad a citroníky,

od chladných asturských pláží

na slané a slunné bažiny.

Myslím na zemi, již zaprodali

od řeky k řece, od hory k hoře,

od moře k moři.

 

Valencie, únor 1937

 

 

Lísterovi, veliteli vojsk na Ebru

 

 

Tvůj dopis – ach, bdící srdce vznešené,

nepoddajný Španěli, tvrdá pěsti –,

mě usmiřuje, hrdinný Lístere

s tělem, které mi jen brzkou smrt věstí.

Tvé psaní se hřmotem mi dorazilo

ze svatých bojů na iberském poli;

také mé srdce se zas probudilo,

když se pach prachu s rozmarýnem spojil.

Tam, kde mořské mušle ukazují všem

deltu Ebra, kde na chladném předpolí

rve se, trhá a puká španělská zem,

od hory k moři ať hlas můj hlaholí:

„Já sám zemřel bych klidně a spokojen,

kdybych vládl perem jak ty pistolí.“

 

Manuel Altolaguirre

 

Proslov

 

 

Madride, Evropy střede,

oso dělnického boje,

celý svět tě dnes sleduje,

musíš se odít svátečně;

hrdinství své oblékni si,

ozdob se velkými skutky,

tvé zpěvy se rozezní,

tvá sláva ať nad jiné ční.

 

Když se město takto tyčí

před zraky světa ve slávě,

pyšní se tím, co jej krášlí,

musí prokázat svou chrabrost,

a pokud ve tváři zrudne,

nebude to kvůli hanbě;

bude se rdít, jen když v bitvě

bojovným zápalem vzplane.

 

Sápe se na tebe lůza,

sukně trhají ti zrádci,

krkavci z oblaků zvrací

cizácké pumy a střely.

Do vlajky zahal se, bojuj,

triumfuj, získej si vavřín.

Aby ti, kdo tě sledují,

se smutkem nezapomněli.

 

Paměť

 

 

Kde jsou vzpomínky, jestli upadl jsi

v pusté zapomnění ty, který jsi býval

sadem nebo lesem, polem bitevním?

 

Pokud žijí oči, jež spatřily tě

a v nichž dál přežívá tvá smrt i zkáza,

ať vylijí svou paměť do písčiny:

ať vsákne směs krve, ohně, oceli.

 

Toto místo jako by odsoudili

k věčné smrti bez nového života,

teď zmnožuje snad jenom agonii

nespočtu zde obětovaných mládí.

 

Paměť nechť ve větru opracovává

postavy rozohněných bojovníků

a dávné ratolesti ať vzpomínku

stíhají vprostřed pouště zapomnění.

 

 

 

 

Jilm znovu obráží

 

 

Nevidím­li sám sebe,

zbývají­li ze mne už jen kořeny,

hledají­li zděšení ptáci marně

svá hnízda, své domovy

v truchlivé nepřítomnosti mých paží,

nemá se pro to plakat.

 

Vězte, že do ticha příštího jara

ze země znovu vytrysknou jako pláč

náznaky zeleně, příslib života.

 

Budu se skrývat v té mnohosti mládí,

v onom vavřínovém věnci krášlícím

kmen, jejž přeťala krvavá sekera.

 

Ze smrti rodí se zmnožený život.

Mnohé jsou taktéž paprsky úsvitu.

 

 

Ze španělských originálů vybral a přeložil Vít Pokorný.

Rafael Alberti (1902–1999), rodák z andaluského přístavu Puerto de Santa María, od mládí projevoval umělecké sklony: nejdříve pomýšlel na malířskou dráhu, posléze se však začal plně věnovat literatuře. Od třicátých let se jako člen komunistické strany aktivně podílel na politickém životě země, během občanské války patřil k představitelům antifašistické kulturní fronty. Od konce třicátých let žil v exilu (Paříž, Buenos Aires, Řím), do Španělska se vrátil až roku 1977. Albertiho prvotina Marinero en tierra (Námořník na zemi, 1925) byla odměněna Národní cenou za literaturu a sklidila velký ohlas. Básníkovo dílo následně prošlo mnohými proměnami, obecným rysem Albertiho poezie však zůstala inspirace rodným krajem, lidovým uměním, španělskými klasiky (Garcilaso de la Vega a další) i avantgardními směry. V některých sbírkách se projevuje také politická angažovanost či zkušenost s životem v exilu. Roku 1985 Alberti obdržel Cervantesovu cenu.

Antonio Machado (1875–1939) vystudoval v Madridu filosofii a během pobytu v Paříži na počátku 20. století navštěvoval přednášky Henriho Bergsona. Živil se jako středoškolský profesor francouzštiny (Soria, Baeza, Segovia). Byl přesvědčeným republikánem, v letech 1936 až 1939 republiku podporoval v řadě básní i publicistických textů. Těsně před dobytím Barcelony přešel na francouzskou stranu Pyrenejí a tam nedlouho poté zemřel. Machadovo dílo, tvořené především meditativní lyrikou, vyniká upřímnou niterností a filosofickou hloubkou, jíž odpovídají záměrně neokázalé básnické prostředky. Spisovatel se nezřídka inspiroval španělskou krajinou, folklorem a životem prostých Španělů, což prozrazuje i název klíčové sbírky Kastilské pláně (1912, česky 1962). Úvahy z dvacátých a třicátých let shrnuje dvousvazkové dílo Juan de Mairena (1936). Spolu s bratrem Manuelem napsal několik dramat.

Manuel Altolaguirre (1905–1959) je jedním z pozoruhodných andaluských básníků minulého století. Altolaguirrova poezie bohužel dosud nebyla plně doceněna – poněkud paradoxně i kvůli autorovým zásluhám o vydávání děl jiných avantgardních spisovatelů. Roku 1926 založil Altolaguirre spolu s básníkem Emiliem Pradem literární revue s příznačným názvem Litoral (Pobřeží), z níž se stal takřka tiskový orgán takzvané generace 27. V polovině třicátých let působil jako editor významného listu Caballo verde para la poesía (Zelený kůň poezie). Tento ambiciózní projekt chilského literáta a velvyslance Pabla Nerudy si kladl za cíl představit Evropě moderní španělskou a latinskoamerickou poezii a navázat užší kulturní kontakty mezi oběma kontinenty. V redakci pracovala též Altolaguirrova žena, básnířka Concha Méndezová. Manželé společně působili také ve Svazu protifašistických intelektuálů. Republiku podporoval Altolaguirre až do konce. Byl nejen editor a básník (přispíval do různých republikánských časopisů a sborníků), ale také dramatik a divadelní režisér. Začátkem února 1939 opustil Španělsko, ve Francii byl internován v koncentračním táboře a nervově se zhroutil. Krátce poté se mu díky pomoci Pabla Picassa, Paula Éluarda a dalších přátel podařilo spolu se ženou uprchnout do Ameriky – nejdříve na Kubu, později se usadili v Mexiku. V exilu se věnoval především filmu. Altolaguirre debutoval sbírkou Las islas invitadas (Zvané ostrovy, 1926). Jeho básnický jazyk je velmi osobní a duchovní. Autorův přítel Luis Cernuda, který se zasloužil o první souborné vydání Altolaguirrova básnického díla, jej srovnával s mystickou poezií svatého Jana od Kříže.