Československá studená válka v Africe

Studium domácích dějin prvních dvou dekád komunistického režimu se možná slibně rozvíjí. Byly vydány studie k politickým nebo kulturním dějinám, existují některé výzkumy týkající se represivního aparátu či vztahu státu a církve. Dějinám československé zahraniční politiky však dosud nebyla věnována přiměřená pozornost. Nová publikace Petra Zídka proto představuje výrazný přínos české historiografii.

Několik málo dosud vydaných původních prací, sledujících příběh československé diplomacie „mezi únorem a lednem“, zpravidla strádá jedním výrazným deficitem: opírá se totiž většinou jen o dokumentaci z českých archivů. Což je i vzhledem k hojným zahraničním cestám některých akademických celebrit věc přinejmenším podivná.

Zídkovi, který je povoláním novinář a ambicemi a erudicí historik, se výše uvedené chybě podařilo vyhnout. Dějinám francouzské Afriky a vztahům komunistického Československa k ní se věnuje systematicky a dlouhodobě. Kromě několika popularizačních i odborných statí ke sledovanému tématu napsal pro stejného nakladatele i popularizační Dějiny Mali. Z recenzované knihy, navazující na autorovu disertační práci, je to znát. Množství archivních fondů, které Zídek prošel, je úctyhodné. Detailní znalost svazkové agendy osob, jejichž působení v diplomatických službách bylo jen svého druhu krytím jejich skutečné role agentů rozvědky, není v soudobém dějepisectví běžnou věcí, a podařilo-li se autorovi takto přispět k dotváření standardů, pod něž budoucím historikům jejich profesní čest nedovolí klesnout, pak vykonal záslužnou práci. Samozřejmostí není ani práce s parlamentními či bankovními fondy, o masmédiích nemluvě. Tím, k čemu se česká historiografie – totiž ta jeho část, která se odhodlala vstoupit na pole studia zahraniční politiky – zpravidla nechce či neumí odhodlat, je naplnění na pohled zcela přirozeného požadavku na orientaci v pohledu a v postojích druhé strany, tedy v případě Zídkovy knihy Francie a její zahraniční služby. Tuto znalost autor načerpal při svém studiu v archivu francouzského ministerstva zahraničí v Paříži a armádního archivu ve Vincennes – a využívá ji zejména v závěrečné kapitole své monografie. Pasáže pojednávající o francouzském pohledu na komunistické Československo, o jeho vývoji a dobových modifikacích, doložené citacemi z velvyslaneckých raportů, patří ke klíčovým, materiálově nejpřínosnějším místům knihy. Zídkovi se podařilo vyhledat i dvacet pět aktérů tehdejších dějů a přimět je k poskytnutí svědectví: Najdeme mezi nimi zpravidla bývalé diplomaty, ale i afrikanistu Luboše Kropáčka či historika Alexandra Orta, v letech 1957–1970 zaměstnaného v Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii.

S heuristickou pečlivostí (kniha má kromě obsáhlé bibliografické přílohy 851 poznámek) jde ruku v ruce autorův přesný a věcný styl. Kniha je přehledně a promyšleně strukturována, její členění do tří výraznějších celků – první z nich mapuje instituce, mechanismy a koncepce československé politiky vůči francouzské Africe, druhý je konkretizuje na příkladu jednotlivých afrických zemí a třetí je věnován vztahům Československa a Francie – vzbuzuje dojem harmonie až symfonické. Jmenný rejstřík a mapa by čtenáři orientaci v knize sice ještě usnadnily – to už je však spíše tip pro nové a třeba rozšířené vydání. Zídek ví – a ani to není v kontextu české historické vědy čímsi zdomácnělým -, že zahraniční politiku komunistického státu nevytvářelo podle pokynů politbyra jen resortní ministerstvo a zvláštní služby, ale celý komplex vzájemně propojených institucí, mezi nimiž hrály podstatnou roli i formálně nevládní organizace a sdělovací prostředky.

Zídek prokázal, že je s to zvolené téma umně včlenit do širšího kontextu dějin studené války, jejíž jednotlivé etapy výstižně charakterizuje. Teze o stalinské zdrženlivosti vůči rozvojovým zemím, vystřídané optimistickým elánem, s nímž vožďovi nástupci začali přistupovat ke třetímu světu jako k vítanému instrumentu ve velmocenské strategické hře a který byl kromě eskalující dekolonializace umožněn i oslabováním ideologického ostří, je obecně vzato jistě platná. Litovat lze snad jen toho, že se politice SSSR a jeho satelitů ve Stalinově éře vůči Africe přece jen nedostalo poněkud podrobnější charakteristiky; i to, že téměř žádná nebyla, mělo přece své příčiny, souvislosti a důsledky. Zídek dokládá, že v reakcích na některé africké záležitosti postupovalo československé vedení radikálněji či pohotověji, než si mohlo dovolit nebo než chtělo samotné sovětské politbyro – výmluvný je v tomto ohledu československý pokus zorganizovat širokou mezinárodní kampaň proti pokusným francouzským jaderným výbuchům v saharském Reggane, posléze ztlumený z Kremlu (s. 67-70). Cenné poznatky by ovšem mohlo přinést hledání odpovědi na otázku, zda a nakolik českoslovenští představitelé koordinovali své politické, zpravodajské a vojenské aktivity vůči francouzské Africe s ostatními svými spojenci; zda totiž šlo o vztah koordinace, či konkurence, resp. o kombinaci obojího. Zídek se v této souvislosti dotýká jen Polska, které s Československem v těchto souvislostech spojil například skandál kolem lodí Slovenija a Lidice, vezoucích dodávky zbraní alžírské Frontě národního osvobození a posléze zadržených Francouzi (s. 79–82). Fakt, že se oba spojenecké státy v tomto případě zachovaly jako dvě vzájemně loajální větve jedné mafiánské famiglie, nevylučuje rivalitu v jiných záležitostech. Širší rozpracování by zasloužila i otázka, zda mělo Československo nějaký zvláštní zájem právě na vztazích k zemím francouzské Afriky, anebo šlo jen o součást komplexnější strategie vůči celému černému kontinentu? Částečnou odpověď poskytuje závěrečná kapitola, jež ukazuje, jak se pražské vládnoucí kruhy snažily manipulovat s kartou někdejšího československo-francouzského přátelství ve snaze zabránit usmíření na ose Paříž-Bonn v de Gaullově éře.

I přes tyto připomínky však kvality Zídkovy knihy vyvolávají naléhavou otázku, která musí být nasměrována do akademických či univerzitních kruhů: Proč tento autor dávno nepůsobí v některém z ústavů Akademie věd či na vysoké škole? Česká historická věda na tom není tak dobře, aby si mohla dovolit tohoto historika opomíjet.

Autor je historik a vyučuje na Vyšší odborné škole publicistiky.

Petr Zídek: Československo a francouzská Afrika 1948-68, Libri, Praha 2006, 248 stran.