Goldstein píše dceři

Dopisy marné lásky

Prozaická prvotina Ireny Douskové Goldstein píše dceři (1997) vychází ve druhém vydání, přičemž to první označily kritiky za epistolární román. Knihu lze však románem nazvat jen stěží a její význam je, jak se zdá, mimo samotný příběh. Ten je vlastně prostý: režisér Josef Goldstein odjíždí v roce 1964 na tři týdny do Izraele. V Praze zanechává ženu s dcerkou a milenku; k návratu do Československa z jistých důvodů nenachází odvahu a zůstává v emigraci; v Tel Avivu založí rodinu a pokračuje v kariéře. Po čtyřiadvaceti letech začne své, mezitím již dospělé dceři Kláře na základě náhodného zprostředkování kontaktu psát dopisy.

Dopisy začínají přirozenou zvědavou touhou dozvědět se něco o dceři; brzy přecházejí k touze po osobním setkání a záhy se mění v cit, jenž se čím dál tím víc stává citem milostným. Adresátka však setrvává mimo tuto emoční bouři; cit, který k ní míří, ji snad trochu zajímá, ovšem radikálně ji míjí, a milostná touha stárnoucího muže, gradovaná až k poloze vášnivě erotické, se mění na osamělé, s depresí hraničící samomluvy, když si Goldstein uvědomuje, že jeho dopisy adresátka nejspíš ani nečte.

Na samém konci se Klára vdává a poslední dopis – po šesti letech – Goldstein odesílá Valentýně, její dceři; spolu s úplně prvním dopisem-prologem, adresovaným Klářině matce, tak tvoří rámec knihy. Historie se tím zacykluje a stává se svým způsobem rodinnou ságou, již spojuje touha po třech generacích žen. Touha, která se přenáší z jedné na druhou, už naznačuje posun v celkovém vyznění, který považujeme za zásadní.

Text se ocitá v průsečíku sémanticky zatí­žených linií (pohnuté dějiny a jejich vpád do jednotlivcova života; židovství a dějiny Židů v protektorátních Čechách; erotika; historie nešťastné lásky aj.). Takováto tematicky exkluzivní konstelace bývá kořenem patetičnosti a namnoze vede k sentimentalismu a kýči, Goldstein se ale těmto tenatům úspěšně vyhýbá. Možnost přílišného patosu je zde nivelizována komorností příběhu, jejž charakterizuje maximální omezení postav – de facto je to osud jedné jediné postavy, Goldsteina. Ostatní nemají hlas, jsou přítomny jen skrze něho; celá kniha je jednohlasá a nejenže se kvůli tomu vytrácí pluralita hledisek pro román typická, ale podstatné tu je i omezení děje a minimální digrese. S tím souvisí jednosměrnost dopisů: autorem všech je Goldstein. Váháme dokonce, můžeme-li mluvit o dopisech: dopis je text, který má adresáta (funguje tedy v reálné komunikační situaci), zatímco Goldsteinovy dopisy nikdo nečte; jsou to jen zapisované a jako dopisy stylizované autorovy samomluvy. Hrdina se nevyvíjí, jen se postupně odkrývá: za tváří suverénního světáka se odhaluje citlivý, depresivní, ale také poněkud sebestředný člověk.

Základní motiv Goldsteina, vztah emigrovavšího židovského otce a jeho v Československu zanechané dcery, známe i z následné autorčiny knížky Hrdý Budžes (1998); tam však je víceméně upozaděn, a navíc nahlížen z opačné strany: očima děvčete, které o svém otci téměř neví. Naivní pohled dětského vypravěče problém odkrýval torzovitě, ale nikoli neúčinně. Goldstein perspektivu radikálně mění: vztah otce a dcery Kláry nazíráme očima Goldsteinovýma, o Kláře víme jen zprostředkovaně. Narážíme zde na možné bolavé místo knihy: pokus ženy-autorky pohlížet na problém z druhé (mužské) strany nutně osciluje mezi autentickým prožitkem (motiv je autobiografický) a literární spekulací.

Tuto problematičnost vidění lze jen těžko marginalizovat, protože nosníkem knihy (kterou je ostatně nutno považovat eo ipso za psychologickou) je právě tematizace mužova citu; nejsme si jisti, zda se autorce koherentní vhled do mužské psychiky zdařil. Poněkud zaráží i nejasná motivace Goldsteinova citu: jakkoli dceru neviděl mnoho let, stačí pouhá zmínka o ní k vášnivému zamilování zjevně erotického rázu (narážíme na několik téměř incestních míst).

Naznačené možné slabině by se kniha nevyhnula, kdyby se skutečně jednalo o román; protože je však jednohlasá, dějová nevyjasněnost nám nakonec tolik nevadí: nesledujeme mezilidské vztahy (z textu se vytrácejí nejen všechny postavy okolní, ale nakonec i Klára sama), dokonce ani příběh hlavního hrdiny a jeho psychologii (to vše zůstává v rovině narativního pozadí a próze dodává plasticitu, zůstává však vedlejší), ale mnohem spíše cit sám: lásku sice podivnou, ale silnou, vyvíjející se, která se nakonec – posledním dopisem, který zachovává emotivní dikci, ale není určen Kláře, nýbrž Valentýně – odpoutává od Kláry a stává se jakousi láskou an sich, neredukovatelnou na příběh, jenž ji zrodil; jako takový přináší svébytnou a podstatnou výpověď.

Autor je bohemista.

Irena Dousková: Goldstein píše dceři. Druhé město, Brno 2006, 164 stran.