„Hnutí protestu“ nezaniknou

Nakladatelství Alfa Publishing vydalo dlouho očekávanou knihu Zdeňka Vojtíška Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Jedná se o praktickou příručku pro široký okruh čtenářů.

Autor vychází především ze své dlouholeté praxe v poradně Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, a také ze svých předchozích knižních publikací (zejména Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republicePastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství).

Vojtíškova nová kniha shrnuje relevantní poznatky sociologie náboženství, specializované na problematiku nových náboženských hnutí (dále NNH), a také psychologie náboženství, sledující vývojová stadia individuální religiozity. Údaje těchto vědních disciplín autor doplňuje hojným empirickým materiálem, především záznamy výpovědí bývalých i stávajících členů NNH a jejich blízkých příbuzných, a také propagačními a osvětovými materiály těchto hnutí.

Výsledkem Vojtíškovy syntézy je praktická pomůcka k porozumění mechanismu vzniku, vývoje a typických znaků NNH, tedy hermeneutický klíč, umožňující pochopení tohoto složitého, členitého a mnohovrstevnatého fenoménu. Nová náboženská hnutí jsou v jeho terminologii „nová“ pouze v relativním smyslu. Jejich „novost“ nespočívá v absolutním stáří, ale ve faktu, že nejsou v daném kulturním a společenském kontextu ještě etablovaná.

Nová náboženská hnutí charakterizuje Vojtíšek především jako hnutí protestu. Je pro ně příznačný konflikt či napět ve vztahu k většinové společnosti a jejím hodnotám. Tato skutečnost zásadně určuje a umocňuje typické znaky NNH, jako je vědomí výlučnosti, polarita „my versus oni“, vysoká míra sociální soudržnosti a konformity, bezprostřednost vztahů, charismatické vůdcovství, misijní horlivost, obětavost členů atd. Čím větší je míra napětí mezi NNH a většinovou společností, tím vyšší je riziko výskytu patologických deformací a „sektářských“ jevů v rámci daného hnutí. Vojtíšek proto velmi zdůrazňuje fakt, že netolerantní a nevraživé postoje většinové společnosti často velmi zhoršují situaci a vhánějí stoupence daného hnutí do defenzivních a sektářských postojů.Tam, kde se většinová společnost nechová vůči NNH alergicky a nesnášenlivě, dochází postupně k procesům, které zmírňují původní napětí mezi daným hnutím a jeho okolím. Z nadšených konvertitů se stávají rodiče a živitelé rodin, charismatické vůdcovství přechází ve vůdcovství byrokratické, dochází ke stabilizaci věrouky a k jejímu hlubšímu propracování, generace konvertitů stárne a jejich děti, narozené v prostředí hnutí, obvykle vykazují menší horlivost a větší snahu o integraci ve většinové společnosti. V rámci hnutí se postupně rozevírá široká škála oddanosti a individuální horlivosti, dochází k vnitřní pluralizaci atd. Tyto přirozené mechanismy dávají podle Vojtíška dostatečný důvod k umírněnému optimismu ohledně NNH a osudu jejich jednotlivých členů.

Mnohé důvody, které vedou zejména mladé lidi ke vstupu do hnutí, jsou podle Vojtíška naprosto pochopitelné (hledání „náhradní rodiny“ v případě dysfunkčních rodinných vztahů, potřeba zakotvení, nalezení útočiště před chaosem, anonymitou a relativismem moderních společností), nebo třeba zcela legitimní a dokonce ušlechtilá touha po mravních ideálech a duchovních hodnotách.

Nová náboženská hnutí budou vznikat i v budoucnu, tvrdí autor v závěrečné kapitole. Vzhledem k individualismu západních společností budou ovšem zřejmě nejúspěšnější ta hnutí, která uspokojují duchovní potřeby, aniž by zasahovala do autonomie jednotlivce, tedy hnutí typu „kult“, která fungují na principu klientismu: jednotlivec jakožto klient uspokojuje své duchovní potřeby, které mu poskytovatel nabízí (a prodává) jako zboží.

Vojtíškova kniha je koncipována jako praktická příručka pro všechny, kdo se s fenoménem NNH setkávají, ať už v rámci své profese nebo mezi svými nejbližšími. Nejedná se o odbornou monografii, ale spíše o srozumitelnou a mnoha příklady ilustrovanou populárně naučnou pomůcku. Zájemce o hlubší studium problematiky odkazuje autor na své předchozí odborné studie a na další práce specializovaných sociologů a psychologů, uvedené v seznamu literatury na konci knihy.

Velmi oceňuji autorův vstřícný a tolerantní přístup k fenoménu NNH. Vojtíšek odolává pokušení tato hnutí démonizovat a dramaticky líčit finanční, sexuální či kriminální skandály, ke kterým v tomto prostředí občas dochází. Jsou to však spíše výjimky, které by se neměly paušalizovat.

Autor vyučuje na Evangelické teologické fakultě UK.

Zdeněk Vojtíšek: Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Alfa Publishing, Praha 2007, 210 stran.