Otevřený dopis ministrovi kultury

V Praze dne 18. 2. 2009

Vážený pane ministře, vážení členové grantové komise,

literární časopisy stojí před zánikem. Ministerstvo kultury ČR v letošním roce dramaticky snížilo dotace pro oblast literatury z loňských pouhých 20 milionů na likvidačních 9. Snížení už tak skromné podpory znamená pro časopisy, po léta budující redakční a čtenářské zázemí, nevyhnutelný konec. Nelze totiž spoléhat na to, že zastavení jejich činnosti bude jen dočasné. Vzhledem k tomu, že rozpočet MK ČR se nesnížil, nepovažujeme toto rozhodnutí za úsporné opatření, ale spíše za nepochopitelný útok na literaturu a živé umění obecně. Pokud bude realizováno, bude to nepřehlédnutelný krok Vašeho úřadu, nesrovnatelný s žádnou akcí ministerstva kultury po roce 1989.
Literární periodika jsou páteří literárního života, tříbí myšlení o literatuře, poskytují důležité informace o nových směrech, autorech a o knižním trhu, podílejí se na utváření hodnotových kritérií. Zajišťují nezbytný komunikační prostor mezi autory a čtenáři, uchovávají literární tradice a kontinuitu české literatury. Jsou jednou z mála příležitostí pro tvůrčí výboje a další rozvoj literatury, která je ostatně základem veškeré evropské kultury. Je zřejmé, že může-li se Česká republika, zvláště v době svého předsednictví EU, nějak zviditelnit, je to právě prostřednictvím bohatého kulturního života.

Obracíme se proto na Vás, vážený pane ministře, abyste své rozhodnutí o krácení dotací pro českou literaturu přehodnotil a zvýšil podporu minimálně na úroveň loňského roku.
Zároveň se obracíme na grantovou komisi, aby za stávající situace zvážila svou účast na tomto likvidačním procesu.

S pozdravem


Miroslav Balaštík, šéfredaktor měsíčníku Host

Libuše Bělunková, šéfredaktorka kulturního časopisu A2

Lubor Kasal, šéfredaktor literárního časopisu Tvar

Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue

Petr Šrámek, redaktor revue Souvislosti

 

Stanovisko komise ze dne 24. 2. 2009

 

Odborná komise pro podporu literárních periodik a literárních akcí se na svém řádném zasedání dne 24. února 2009 po seznámení s předloženými projekty v kontextu s částkou přidělenou na jejich podporu usnesla, že za dané situace nelze zodpovědně rozhodnout.

Převážná část projektů je podle názoru komise natolik potřebná a pro život literatury cenná, že částka na jejich podporu, která je zhruba poloviční oproti minulému roku, se jeví jako zcela nedostatečná. Komise z odborných hledisek a morálních důvodů nenašla způsob, jak danou částku spravedlivě rozdělit, aniž by byla ohrožena sama existence časopisů. sborníků a chystaných literárních akcí.

Komise žádá ministra kultury, aby nalezl cestu, jak podporu v této oblasti zvýšit na úroveň, která by se alespoň blížila předchozím létům. V případě přijatelného zvýšení celkové dotační částky se komise v souladu s příkazem ministra kultury č. 42/2006, čl. V., odst. 2 k projednání žádostí vrátí.

Komise na svém jednání požádala ředitele odboru umění a knihoven PaeDr. Františka Zborníka zprostředkovat přijetí zástupců odborných komisí všech profesionálních uměleckých oblastí u ministra kultury.