Ten Point Program

Desetibodový manifest Strany černých panterů

Jedním ze zásadních dokumentů hnutí Black Power je manifest Black Panther Party z října 1966, jehož český překlad otiskujeme. Nejen že dobře vystihuje základní požadavky Černých panterů – možná může něco říct i k situaci českých Romů.

V co věříme

 

1.

Požadujeme svobodu. Chceme určovat osud naší černé komunity.

Věříme, že černí lidé nebudou svobodní, dokud nebudeme schopni rozhodovat o svém osudu.

 

2.

Požadujeme plnou zaměstnanost pro naše lidi.

Věříme, že federální vláda je povinna dát každému člověku práci nebo mu zaručit příjem a že je za to odpovědná. Věříme, že pokud bílí američtí podnikatelé nezajistí plnou zaměstnanost, měly by jim být výrobní prostředky odňaty a dány společnosti, aby se její členové mohli organizovat tak, aby byla zajištěna práce a jejich životní úroveň.

 

3.

Požadujeme konec olupování naší černé komunity bílým mužem.

Věříme, že nás tato rasistická vláda oloupila, a tak nyní požadujeme dosud nesplacený dluh čtyřiceti akrů a dvou mul. Čtyřicet akrů a dvě muly byly před sto lety přislíbeny jako odškodnění za otrockou práci a masové vraždění černého lidu. Přijmeme tuto splátku jako platbu, jež bude rozdělena mezi naše mnohé komunity. Němci nyní pomáhají Židům v Izraeli za genocidu židovského lidu. Němci zavraždili šest milionů Židů. Američtí rasisté mají podíl na masakru více než padesáti milionů černých lidí. Cítíme tedy, že požadavek, jejž vznášíme, není neskromný.

 

4.

Požadujeme slušné bydlení, skýtající přístřeší vhodné pro lidské bytosti.

Věříme, že pokud naší černé komunitě bílí majitelé domů neposkytnou slušné bydlení, měly by být domy a pozemky združstevněny, aby naše komunita, s vládní pomocí, mohla vystavět slušné bydlení pro své členy.

 

5.

Požadujeme pro naše lidi takové vzdělání, které odhalí pravou povahu současné dekadentní americké společnosti. Chceme vzdělání, které nás poučí o naší skutečné historii a naší roli v dnešní společnosti.

Věříme ve vzdělávací systém, jenž poskytne našim lidem znalosti o sobě samých. Jestliže člověk nezná sám sebe a své místo ve společnosti a ve světě, má jen malou šanci vztahovat se k čemukoli dalšímu.

 

6.

Požadujeme, aby byli všichni černí muži zproštěni vojenské služby.

Věříme, že černí lidé by neměli být nuceni bojovat v ozbrojených složkách bránících rasistickou vládu, která nechrání nás. Nebudeme bojovat a zabíjet jinde na světě ostatní barevné lidi, již jsou, tak jako černí lidé, pronásledováni rasistickou bílou americkou vládou. Budeme se bránit nátlaku a násilí rasistické policie a rasistické armády jakýmikoli nezbytnými prostředky.

7.

Požadujeme okamžitý konec POLICEJNÍ BRUTALITY a VRAŽDĚNÍ černých lidí.

Věříme, že můžeme ukončit policejní brutalitu v naší černé komunitě organizováním černých sebeobranných skupin, oddaných naší obraně před rasistickým policejním útlakem a brutalitou. Druhý dodatek Ústavy Spojených států dává právo nosit zbraň. Věříme proto, že všichni černí lidé by se měli ozbrojit pro svou ochranu.

 

8.

Požadujeme osvobození všech černých vězňů držených ve federálních, státních, okresních a městských věznicích.

Věříme, že všichni tito černí lidé by měli být propuštěni z těchto mnohých vězení a věznic, protože se jim nedostalo spravedlivého a nestranného procesu.

 

9.

Požadujeme, aby všichni černí lidé, kteří stanou před soudem, byli souzeni porotou složenou z lidí stejného postavení nebo z příslušníků černých komunit, jak je definováno v Ústavě Spojených států.

Věříme, že soudy by měly dodržovat Ústavu Spojených států tak, aby se černým lidem dostávalo spravedlivého procesu. Čtrnáctý dodatek Ústavy dává člověku právo být souzen lidmi stejného postavení. Takovými jsou osoby stejného ekonomického, sociálního, náboženského, geografického, environmentálního, historického a rasového původu. Aby tomu tak bylo, soud bude nucen vybrat porotu z černé komunity, z níž černý obžalovaný pochází. Byli a stále jsme souzeni výlučně bílými porotami, nemajícími žádné povědomí o „průměrně uvažujícím člověku“ z černé komunity.

 

10.

Požadujeme zemi, chléb, bydlení, vzdělání, ošacení, spravedlnost a mír. A jako náš hlavní politický cíl žádáme plebiscity v černých koloniích pod dohledem Organizace spojených národů, k nimž budou připuštěni pouze kolonizovaní a jejichž účelem bude ustavení vůle černých lidí nad osudem jejich vlastního národa.

Když v průběhu lidských událostí nastane některému národu nutnost zrušit politické závazky, které jej poutají s národem jiným, a zaujmout mezi mocnostmi světa své vlastní a rovné místo, k němuž jej opravňují zákony přírody a jejího Boha, vyžaduje si náležitá úcta k mínění světa, aby takový národ vyhlásil důvody, jež jej k odtržení vedou.

Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoji oprávněnou moc ze souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoli začne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit nebo zrušit a ustanovit vládu novou, která by byla založena na takových zásadách a měla svoji pravomoc upravenou takovým způsobem, jak uzná lid za nejvhodnější pro zajištění své bezpečnosti a svého štěstí. Rozvážnost sice přikazuje, aby jednou ustavené vlády nebyly měněny pro nejasné a prchavé důvody. Souhlasně veškerá zkušenost ukazuje, že lidstvo je mnohem náchylnější ke strádání, dokud je zlo snesitelné, než k narovnání sebe sama zavržením forem, kterým je přivyklé. Jestliže se ale dlouhý sled zlořádu a uchvacování, pronásledující trvale týž objekt, rozvíjí do podoby podřízenosti naprosté despocii, je jejich právem a povinností svrhnout takovou vládu a obstarat nové stráže své budoucí bezpečnosti.

 

Z anglického originálu Ten Point Program (in Austin Curtis: Up Against the Wall, University of Arkansas Press, Fountainville 2006) přeložil Matěj Metelec.