Dobře popsaná slabost

„Bojujte s nepřítelem zblízka“ byl poslední signál vyvěšený na vlajkové lodi admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru. Stejně je pojmenována tetralogie britského vojenského historika Correlliho Barnetta, zabývající se historií britského námořnictva v období druhé světové války, která právě vychází v češtině.

Celé dílo Correlliho Barnetta se vyznačuje velkým časovým rozsahem, nicméně těžištěm jeho zájmu jsou dějiny Velké Británie dvacátého století, a to především dějiny vojenské. Dlouhá léta působil jako archivář Churchill Archives Centre na Churchill College v Cambridge. Ve svých nejvýznamnějších pracích Kolaps britské moci (The Collapse of British Power) nebo Válečný audit: Iluze a realita Británie jako velkého národa (The Audit of War: The Illusion and Reality of Britain as a Great Nation) se autor shodně zabývá postupným úpadkem britské moci v průběhu dvacátého století. Ačkoliv počet historikových děl dosahuje téměř dvacítky, česky dosud vyšly pouze dvě. První je neotřelý Napoleonův portrét Bonaparte a biografický soubor studií vybraných postav německé druhoválečné generality Hitlerovi generálové (Hitler‘s Generals).

V prvním ze čtyř svazků recenzované publikace autor přibližuje českému čtenáři britské námořnictvo z poněkud nezvyklého úhlu. V knize nehrají hlavní roli herojské střety obrněných titánů a odvážní letci, kteří se vrhají do předem ztracených soubojů. Přestože líčení důležitých bitev nemůže být pominuto, autorovým zájmem je především jejich zařazení do kontextu tradice Královského námořnictva. V prvním svazku je vylíčena obrovská proměna, kterou Royal Navy prodělala od konce první světové války k prvním bojům v té druhé. A nebyla to změna k lepšímu.

Hledání a popis důvodů meziválečného oslabování britské námořní moci je pro českého čtenáře do značné míry novum. Barnett hledá kořeny rychlého úpadku hluboko v minulosti. Hospodářské a politické problémy Britského impéria po první světové válce zapříčinily významný pokles financování rozvoje loďstva. Přes veškerou snahu Admirality se nepodařilo tento trend zvrátit a uchránit resort námořnictva před šetřílky, kteří si neuvědomovali, že oslabováním vlastních sil mohou posílit ambice potenciálních protivníků.

Autor umí přesvědčivě přiblížit ekonomické i politické potíže nejrůznějšího charakteru s perfektní znalostí věci a nemalou dávkou sarkasmu. Nastiňuje zaostalost Royal Navy z tolika různých úhlů, že bere čtenáři i poslední iluze o britském válečném potenciálu na počátku války. Nedostává se lodí, letadel i lidí. Slabost může překonat jen úporná snaha o maximální využití omezených prostředků a vědomí mnohasetleté tradice. Autor velmi plasticky líčí problémy s nasazením jednotlivých námořních uskupení, kdy provázanost bojišť neumožňuje plné soustředění sil, což nezřídka vede k vynuceným chybným tahům s mnohdy vážnými důsledky.

Barnett nezatěžuje čtenáře přemírou faktografie. Jeho vyprávění je svižné, občas odlehčené drobným vtipem či jízlivou poznámkou na adresu velících důstojníků. Dokáže barvitě popsat hlavní velitele britských svazů, přičemž rozhodně nepřivírá oči nad jejich slabými stránkami. Neschopnost některých důstojníků vedla v průběhu norského tažení k mnoha bolestným ztrátám. Naštěstí se však v rozhodujících okamžicích vždy našli muži znalí svého řemesla. A tak se díky osobnímu nasazení a schopnostem viceadmirála Ramsaye podařilo evakuovat britskou expediční armádu z Dunkerku, což umožnilo Británii úspěšně pokračovat ve válce. I když je průběh operace „Dynamo“ obecně znám, autor dokáže vylíčit obtíže akce natolik poutavě, že se čtenář občas neubrání obavám o její výsledek.

Ke kladům práce můžeme připočíst i kvalitní provedení rejstříku, který se neomezuje pouze na zachycení více či méně důležitých postav válečného období, jak bývá u podobně zaměřených publikací bohužel čím dál obvyklejší. Jméno překladatele Jaroslava Hrbka je pak zárukou kvalitního a terminologicky přesného převedení díla do českého jazyka. Druhý díl, který popisuje boj Královského námořnictva proti námořním silám evropských mocností Osy, vychází právě v těchto dnech.

Autor studuje historii na PedF UK v Praze.

Correlli Barnett: Bojujte s nepřítelem zblízka. Britské válečné námořnictvo za druhé světové války I. Z angličtiny přeložil Jaroslav Hrbek. Paseka, Praha 2006, 400 stran.