Západ v rozkladu

Populární politolog nabízí poutavý výklad příčin krize naší civilizace. Důkazy, které předkládá, jsou ale někdy příliš volně pospojované.

Když ve východní Evropě padl komunismus, na politologickém nebi vylétly strmě vzhůru hvězdy Francise Fukuyamy a Samuela P. Huntingtona, symbolizující dva odlišné pohledy na budoucnost západní civilizace. Optimista Fukuyama v roce 1992 předpověděl globální triumf politického a ekonomického liberalismu a věřil, že žijeme v nejlepším z možných světů. Vyděšen válkami v postkomunistickém světě, pesimista Huntington potvrdil, že je to bohužel pravda, a o rok později přednesl svou tezi o budoucím střetu civilizací. Západ si podle něj svůj politický a ekonomický liberalismus bude muset uhájit v armageddonském konfliktu, především s islámem.

Fukuyama si byl této výzvy vědom také, ostatně navrhoval již prezidentu Billu Clintonovi a poté Georgi Bushovi, aby svrhl Saddáma Husajna bez ohledu na to, zda byl zapleten do útoků 11. září 2001. Od té doby se stal kritikem invaze i kritikem neokonzervativismu, ale ještě než prošel touto kruhovou poutí, vrátil se znovu obloukem i k nejlepšímu z možných světů. V eseji Velký rozvrat, rozpracovaném vzápětí do knihy, se roku 1999 zamyslel nad společenskou krizí, která postihla Spojené státy, západní Evropu a Japonsko.

Jeho kniha pojmenovává jev, jehož si je západní veřejnost dlouhou dobu vědoma: že její tradiční hodnoty, ať už se pod nimi rozumí cokoli, jsou v krizi. Ta se odehrává na pozadí dvou souběžných procesů: proměn politické a ekonomické sféry, která postupně dospěla k liberální demokracii coby konci dějin, a změn sociální a morální sféry, poznamenané neustálou cykličností, úpadky a obnovami společenského řádu. Třemi příznaky krize jsou podle něj růst zločinnosti, pokles mezilidské důvěry a selhávání role rodiny. Fukuyama pak probírá čtyři tradičně nabízená vysvětlení – vzrůst nerovnosti, vzrůst osobních příjmů, vládní politiku příliš vstřícnou vůči zločincům a rozvodům a chybně regulující blahobyt, a konečně změny kulturních norem – a všechna nakonec odmítá. Ve svém výkladu, procházejícím složitými obrátkami, ale podaném poutavě, se spoustou příkladů a srozumitelně členěném, nabízí vysvětlení vlastní. Je jím přílišný vzestup individualismu a následná miniaturizace komunity. Vše uzavírá pro čtenáře uklidňujícím konstatováním, že obnova už probíhá a krize bude překonána.

Fukuyamova vize je však poznamenána pěti základními chybami, metodologickými i faktickými. Za prvé, příliš těsně spojuje své tři příznaky rozvratu do příčinných souvislostí a místy příliš snadno generalizuje na základě přitažlivých, ale chatrných podkladů. Druhá potíž je v tom, že Fukuyama nerozlišuje mezi formálními a neformálními znaky. Růst počtu rozvodů i nemanželských dětí může indikovat rozpad rodiny, ale také nemusí. Fukuyama hovoří jedním dechem o nemanželských dětech a o dětech z neúplných rodin, o poklesu autority manželství a poklesu porodnosti. Společnost se však neskládá jenom ze vzorných manželských párů a osamělých matek, z jejichž ratolestí rostou budoucí kriminálníci. Nárůst počtu nesezdaných partnerství pak může přinášet i zvýšení porodnosti.

Fukuyama až příliš často chápe „společnost“ jako jednu jednotku. Pomíjí fungování vztahů mezi elitami a zbytkem společnosti. Také podceňuje vliv kultury. Zdůrazňuje vliv informačních technologií v ekonomice a posun ve změně rolí pohlaví připisuje do značné míry přechodu od průmyslového hospodářství k ekonomice založené na informacích (aniž to může doložit). Stranou ale nechává vliv informačních technologií, především televize, na obecnou kulturu. A za čtvrté: Fukuyama rozhodně není žádný sexista, ale mezi řádky je dost jasně patrné, že mu leží na srdci uvolněná sexuální morálka (mužská i ženská), a to natolik, že se nechává vést více svými osobními postoji než empirickými důkazy.

Konečně za páté Fukuyama sám připomíná, že úpadek společenského řádu je periodickým jevem. Ten současný ale vyděluje adjektivem „velký“. Ačkoli v úvodu píše o rozkladu tradiční Gemeinschaft, uniká mu, jakou roli v moderní společnosti – i v její krizi – hraje dříve nebývalá fyzická i sociální mobilita.

K dobru je Fukuyamovi třeba připsat to, že bývá zdrženlivý ve formulacích a nabízí více možných pohledů. Přikývne manifestacím konzervativních mužských skupin, pravici však adresuje provokativní otázku, zda není sociální kapitál v kapitalismu vyčerpáván. Tento přístup je možná dán autorovou snahou předložit co nejširší syntézu, což vychází i z povahy jeho akademického angažmá. Fukuyama je oblíbeným hostujícím profesorem, ale jeho publikační činnost se opírá o základní výzkum jiných a nosným prvkem jsou mu jeho osobní vize. Dokáže však psát díla s velkým ohlasem a posunovat akademické obzory jak trefnými postřehy, tak svými omyly. Snaží se spojovat výsledky výzkumu, které jsou laické veřejnosti jen omezeně dostupné (fyzicky i slohem) a často příliš úzce zaměřené, a zprostředkovává je širšímu publiku. Na rozdíl od Huntingtona se přitom drží stále na výsluní pozornosti. Huntington, už před lety obviněný z překrucování faktů, s nimi pracuje mnohem volněji než Fukuyama. Huntingtonova vize je navíc příliš ideologická, svázaná s obhajobou protestantské kulturní nadřazenosti. Jeho bití na poplach před hispánskou záplavou v USA tolik ohlasu nebudí. Šarmantní Fukuyama je obratný přednášející a dobrý vypravěč – proč by měl svým posluchačům a čtenářům sdělovat něco, co je nezaujme?

Autor působí v Ústavu mezinárodních vztahů.

Francis Fukuyama: Velký rozvrat. Lidská

přirozenost a rekonstrukce společenského řádu. Přeložila Alena Faltýsková. Academia, Praha 2006, 376 stran.