Dopisy nestačí

Ministerstvo kultury dál zařezává živé umění Zástupci uměleckých oborů se více než měsíc neúspěšně snaží přimět ministerstvo kultury k tomu, aby letos nesnižovalo rozpočet grantů na takzvané živé umění.

Pošťáci doručující dopisy na adresu Maltézské náměstí 1 měli během posledního měsíce plné brašny. Ostřeji i opatrně formulované otevřené i důvěrné dopisy začaly ministerstvo zasypávat poté, co 10. února na svých webových stránkách oznámilo, že: „Rozpočet MK určený pro kulturní aktivity je v roce 2009 výrazně nižší než v roce minulém, této skutečnosti bude odpovídat výše přidělených dotací.“ Již 13. února se na ministra obrátili členové grantové komise pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo – odmítli rozdělovat sníženou částku a nabídli ministrovi svou rezignaci. Hned po nich 18. února odeslalo svůj otevřený dopis pět šéfredaktorů literárních a kulturních časopisů, kterým ministerstvo snížilo objem rozdělovaných prostředků ještě více než ostatním oborům, a to na pouhých 45 procent loňského rozpočtu. „Literární časopisy stojí před zánikem. Ministerstvo kultury ČR v letošním roce dramaticky snížilo dotace pro oblast literatury z loňských pouhých 20 milionů na likvidačních 9. Snížení už tak skromné podpory znamená pro časopisy, po léta budující redakční a čtenářské zázemí, nevyhnutelný konec,“ varovali ministra i členy komisí šéfredaktoři (včetně šéfredaktorky tohoto listu). Další den odešel na ministerstvo dopis komise odboru umění a knihoven pro oblast profesionálního divadla. „Na počátku naší včerejší – první letošní – schůzky jsme byli obeznámeni se skutečností, že finanční prostředky, které můžeme rozdělit, jsou o 35 procent nižší než v loňském roce. Při důkladném studiu rozpočtu MK na rok 2009 zjišťujeme, že tento rozpočet byl oproti loňsku snížen jen o 5,82 procent. Drasticky krácen je tedy především v oblasti celého spektra kulturních aktivit,“ upozorňují členové komise.

Na ministerstvo došel také 27. února dopis všech předsedů grantových komisí MK ČR (pro kinematografii a média, pro podporu literárních periodik a literárních akcí, pro oblast profesionálního divadla, pro výtvarná umění, pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo, pro alternativní hudbu, pro poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely pro oblast profesionálního umění 2008). Ti v něm zdvořile požádali o schůzku, na které by „prodiskutovali možnosti, jak rozpočty na granty navýšit“.

 

Jednáme – nejednáme

Na dopisy i otevřený protest zástupců literárních časopisů ministr nakonec po určitém váhání zareagoval. Pátého a šestého března se setkal se zástupci komisí na dvou oddělených schůzkách. Podle tiskového mluvčího Jana Cieslara proto, že na ministerstvu není k jednání dost velký prostor, kam by se vešli všichni najednou. Podle účastníků však schůzky žádný zvláštní výsledek nepřinesly. Marta Lajnerová, členka grantové komise pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo, k tomu říká: „Dozvěděli jsme se, že ministr kultury o navýšení rozpočtu ministerstvo financí ještě nepožádal a prý nám z ministerstva mají dát do čtrnácti dnů vědět, o kolik budou žádat.“ Poněkud konkrétnější informace poskytl ministr v téže době v rozhovoru pro Lidové noviny Janě Machalické: „Jednáme s ministerstvem financí, byl bych rád, kdyby se granty navýšily o dvacet procent,“ uvedl ministr. Pro přehlednost dodáváme, že pokud by ministr ve své snaze uspěl, tak by byly letos sníženy dotace do „živé“ kultury o 15 procent. Jenže ministr v rozhovoru poněkud předbíhal. Podle vyjádření jeho tiskového mluvčího z 11. března jednání ještě ani nezačala: „…do 14 dnů má odejít žádost na ministerstvo financí, klíč k rozhodnutí mají tam a také členové rozpočtového výboru parlamentu. Na ta jednání se připravujeme,“ řekl Jan Cieslar redakci A2.

 

Finanční kličkování

Nebyla to ovšem jediná „nepřesnost“, které se ministr v rozhovoru dopustil. Vysvětloval totiž, jak vůbec došlo k nečekanému snížení dotací. „Museli jsme naplnit usnesení předchozích vlád, která stanovila, že je nutné postavit Krajskou moravskoslezskou knihovnu v Ostravě a galerii v Pardubicích. Dále je potřeba finančně krýt provoz budovy bývalého Federálního shromáždění. Usnesení vlády se musí plnit a já jsem ze schváleného rozpočtu musel vzít tři sta dvacet milionů, a to jsou peníze, které nám nyní chybí v živých kulturních aktivitách,“ prohlásil ministr Jehlička. Jenže u výdajů na tyto stavby nešlo o žádné překvapení, které by se ministr dozvěděl těsně před sestavením nebo po schválení rozpočtu. Unesení k výstavbě Východočeské galerie v Pardubicích vláda skutečně přijala. Jenže již 31. května 2006. A v něm se ukládá „finanční prostředky do výše 178 mil. Kč řešit jako požadavek na další finanční prostředky v návrhu státního rozpočtu České republiky na léta 2008 až 2011“. V případě financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě vláda zase již 26. března 2008 rozhodla, že „že Ministerstvo kultury… uplatní požadavek na zvýšení rozpočtu roku 2009 při jeho přípravě a na rok 2010 jej zahrne do střednědobého výhledu“. Ministr tedy o tom, že mu na stavby vláda prostředky již dávno schválila, buď neví, nebo prostě neříká pravdu.

Ministerstvo pochopitelně argumentovalo protikrizovým plánem vlády. Ministr Jehlička v rozhovoru prohlásil: „O pět procent rozpočtu jsme přišli a byly nám také odňaty rezervní fondy a převedeny do veřejné pokladní správy ministerstva financí.“ A tiskový mluvčí dodává: „Ke konci ledna bylo vládou zmrazeno 200 milionů.“ Jenže schválený protikrizový plán neříká nic o tom, že by ministerstvo muselo škrtat právě tam, kde škrtalo.

 

Není na co čekat

Zatímco se zástupci ministerstva kultury váhavě připravují k jednání s ministerstvem financí, žadatelé jsou ponecháváni v naprosté nevědomosti. Jedná se přitom o prostředky na aktivity, které mají čerpat právě na akce v letošním roce. Kdy budou výsledky jednání známy? „Jestli to bude do měsíce nebo do půl roku, to vám nemůžu říct,“ omlouvá se tiskový mluvčí. Pro literární časopisy má však alespoň jednu dobrou zprávu. Pro grantový okruh, ze kterého je podporováno jejich vydávání, ministerstvo dodatečně našlo čtyři miliony korun. „V oblasti grantů jsme se dostali na šedesát pět procent loňského roku,“ mohl pak vítězoslavně ohlásit ministr. Rozpočet na granty tak tedy byl snížen u všech oborů stejně.

Zdá se ale, že zástupci komisí i žadatelů ministrovo nadšení nesdílejí. Marta Lajnerová k tomu uvádí: „Schyluje se k začátku organizace protestů, asi budeme muset oslovit žadatele, aby přestávali vyčkávat.“ Aktivizuje se i okruh jednotlivců a organizací, kteří se vloni účastnili protestů proti kulturní politice pražského magistrátu. „Musí vystartovat Iniciativa pro kulturu a kontaktovat parlamentní komisi a ministerstvo,“ prohlašuje Yvona Kreuzmannová z Iniciativy pro kulturu. Před protesty varovali ministra ve svém dalším dopise z 3. března i zástupci literárních časopisů. První má proběhnout již 25. března, od 18.30 před Českým muzeem hudby, kam se sjedou na večeří účastníci mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu. Ministerstvo se však protestů zřejmě zatím příliš neobává.