Rozdělení vzdělanci

Vysoké školy proti Akademii

Iniciativa Věda žije! se pokouší na poslední chvíli ovlivnit výběr členů do vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a také prosadit novelu zákona o podpoře výzkumu a vývoje, která by měla zvrátit pro Akademii věd nevýhodné části nedávno přijaté reformy. Proč se jí to nedaří?

Od poloviny loňského roku uspořádala iniciativa Věda žije! celou řadu veřejných diskusí, protestů, happeningů a vydala také sadu prohlášení. V nich varovala, že během roku 2009 došlo k rozhodnutí o navyšování podpory privátního vývoje a inovací na úkor veřejných rozpočtů na vědu a výzkum. Kritika stoupenců iniciativy se soustředila v minulém roce zejména na plánované snižování rozpočtu Akademie věd, přesun finančních prostředků na vědu do rukou podnikatelské sféry a na nevhodně stanovená kritéria posuzování výsledků vědecké činnosti.

V letošním roce pak věnovali stoupenci iniciativy pozornost především systému obsazování křesel v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI, kteří spolurozhodují o financování vědy, byli až donedávna vybíráni neznámo kým a proč, zcela mimo pozornost odborné veřejnosti i politiků. Jmenováni pak byli víceméně automaticky premié­rem. Mimo jiné i na základě tlaku iniciativy však současný premiér Jan Fischer rozhodl, že kandidáty do rady vyberou napříště jednotlivé vysoké školy, vědecké ústavy, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Pozval zástupce všech zúčastněných institucí na schůzku a také navrhl, že výběr zástupců bude dvoukolový s tím, že každý kandidát se představí na veřejném slyšení, kde vysvětlí svou představu, jak by měla rada fungovat. Jeho návrh však narazil na tvrdý nesouhlas ze strany komerčního sektoru. „Rozhodování o složení rady není otázkou nějaké obecné a živelné debaty na úrovni veřejnosti,“ prohlásil pro TÝDEN.CZ Milan Mostýn, tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy České republiky, když vysvětloval neochotu zástupců průmyslu podstoupit veřejné debaty zorganizované iniciativou Věda žije! na konci února a v polovině března. Do RVVI pak průmyslníci a Hospodářská komora bez jakýchkoli diskusí prostě nanominovali své prezidenty a viceprezidenty.

 

Společně s podnikateli

Premiér Fischer pod tlakem privátního sektoru ustoupil, revidoval svůj původní postoj a definitivní jmenování členů RVVI zatím odložil (údajně na konec března). Silná pozice odpůrců iniciativy z řad průmyslníků a podnikatelů, která umožňuje dokonce i popření veřejně vyhlášeného záměru předsedy vlády, má více příčin. K těm velmi zásadním přitom patří údajná dohoda mezi zástupci vysokých škol a soukromého kapitálu. „Neúčast našich kandidátů jsme deklarovali předem, taková byla dohoda mezi podnikateli a vysokými školami,“ uvedl doslova v již zmíněném vyjádření tiskový mluvčí Svazu průmyslu a dopravy. Existenci takové dohody nasvědčuje fakt, že se proti tomuto vyjádření nikdo neohradil a nominanti VŠ se veřejných slyšení pořádaných iniciativou také neúčastnili.

Shoda mezi reprezentanty vysokých škol a privátního sektoru jde přitom ještě dál. Spojuje je totiž i odpor proti poslanecké novele zákona o podpoře výzkumu a vývoje, kterou dosud neúspěšně ve sněmovně prosazují příznivci Akademie, včetně iniciativy Věda žije!. Předseda České konference rektorů (ČKR) a rektor Petr Fiala dokonce vydal v polovině prosince prohlášení předsednictva ČKR, v němž novelu odmítl a vyjádřil „hluboké politování nad tím, že tento návrh byl podán bez jakékoli konzultace s představiteli vysokých škol, jejichž činnost a financování je návrhem zásadně dotčeno“.

 

Nevidíme do toho

Zástupci iniciativy Věda žije! jsou si vědomi toho, že příklon vysokých škol na stranu soukromého sektoru ve sporu, jehož podstatou je rozdělování státních peněz na vědu, může být pro Akademii a její vědecká pracoviště osudový. „ČKR jsme adresovali otevřené dopisy počátkem února. Přes demagogické vystoupení tiskové mluvčí Masarykovy univerzity, v němž tvrdila, ze pana rektora Fialu nesmírně mrzí, že se s námi nemůže osobně setkat, a že nám ihned na náš dopis odpoví, jsme dodnes nedostali vůbec žádnou odpověď,“ popisuje nepodařený pokus o zvrácení stanoviska rektorů zástupce iniciativy Martin Krummholz. „Dohodu reprezentace VŠ se Svazem průmyslu považuji z pozice člena akademické obce za zcela nepřijatelnou. Udivuje mne, že si to zástupci akademických senátů nechají líbit a nevolají ČKR k zodpovědnosti,“ dodává Krummholz. To akademické senáty zatím opravdu nedělají. „Do konference rektorů moc nevidíme, necháváme to na vedení univerzity, které k tomu má blíž,“ popisuje například dosavadní přístup Akademického senátu Karlovy univerzity člen jeho předsednictva Jan Šatra z Přírodovědecké fakulty. „Informace o postojích k RVVI či novele zákona bývají jen zmíněny ve vystoupeních rektora na plénu senátu,“ dodává Šatra s tím, že na pořadu jednání senátu 26. března není tato otázka zařazena ani jako samostatný bod. Změně dosavadního postoje ČKR tak zatím nic nenasvědčuje, ostatně téma obsazení RVVI či poslanecké novely zákona o podpoře vědy a výzkumu se nedostalo ani na oficiální pořad jednání předsednictva ČKR 23. března.

 

Společný jmenovatel

Překonat rozpory mezi zástupci vysokých škol a obránci zájmů Akademie a jejích vědeckých ústavů se iniciativa Věda žije! snaží i pořádáním dalších diskusí na školách. Společně se studentskou iniciativou Vzdělání není zboží! a iniciativou pedagogů UK Už se na to nemůžeme dívat se podílela 11. března například na organizaci setkání přibližně 150 studentů a pedagogů ve velké aule Pedagogické fakulty UK. Na něm se účastníci pokoušeli hledat společné body mezi protesty zaměřenými dosud především proti tzv. Bílé knize a plánované reformě vysokého školství a iniciativou proti reformě financování vědy a výzkumu. I když z diskuse mohl pro účastníka vyplynout jednoznačný závěr, že kritizované reformy mají společného jmenovatele ve snaze o přesun veřejných peněz z veřejných institucí do soukromého sektoru, těžko by se dalo mluvit o nějakém zrodu koordinované společné akce.

Další příležitost vědcům a pedagogům z vysokých škol a Akademie k nalezení společného jazyka chce iniciativa poskytnout uspořádáním veřejné diskuse na téma Věda – politika – veřejnost, která má proběhnout 24. dubna v Divadle Archa. Má to být podle organizátorů také šance diskutovat o palčivých tématech s politiky v předvolební době. Na prosazení transparentního obsazování postů v RVVI a novely zákona o podpoře vědy a výzkumu ve sněmovně ale bude tou dobou už zřejmě pozdě.