Eroze demokracie

Není pochyb o tom, že zastupitelská demokracie prochází vleklou krizí. Politoložka Nadia Urbinati se snaží popsat hlavní nebezpečí, která ji v současnosti ohrožují. Činí tak z pozice obhájkyně proceduralismu a zcela ignoruje možnost radikální demokracie.

Italská politoložka Nadia Urbinati se ve své práci Znetvořená demokracie. Mínění, pravda a lid (Democracy Disfigured. Opinion, Truth, and the People, 2014) zabývá otázkami fungování demokracie a její kritiky, která podle ní může vést až k erozi demokratického systému. Reflektuje nejrůznější příklady historické kritiky, ať už jde o Platónovy a Aristotelovy názory na antickou demokracii, renesanční a osvícenské státoprávní myšlení či nynější podoby opozice vůči reprezentativní demokracii. Za hlavní ohrožení demokracie v současnosti autorka považuje trojí druh fundamentální kritiky, který nazývá znetvořením.

 

Populismus proti pluralismu

Urbinati vychází z názorové pozice takzvaného proceduralismu, politologického proudu kladoucího důraz na formální podobu demokracie, která má být nejlepším omezením mocenské zvůle. Jádrem jejího přístupu je diference mezi vůlí, jež je projevem rozhodování státní moci na základě volebního práva, a sférou mínění jako pluralitního názorového …

Tento článek si přečtou pouze předplatitelé


Předplaťte si Ádvojku

Přihlášení

Kupte si toto číslo elektronicky