Reakce národní kanceláře FSC ČR na text „Co trápí karpatské lesy. Korupce a překračování zákonů na Ukrajině“ Miroslava Tomka v A2 č. 7/2020 a A2larmu

Ilegální těžba dřeva na Ukrajině je samozřejmě závažný problém, stejně jako jeho dovoz do států Evropské unie. K řešení tohoto problému mělo primárně sloužit zmíněné nařízení EU o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh v roce 20131 (EUTR). A je pravdou, že žádný z dobrovolných certifikačních systémů lesního hospodaření nemůže nyní zcela nahradit činnost legislativou daných kontrolních orgánů v prostředí, které vykazuje znaky silného systémového korupčního prostředí, protože k tomu nemá ze své podstaty dobrovolného nástroje dostatek možností a nemůže tak sloužit jako ekvivalent EUTR. A stejně tak jako se kriminalitě v jiných oblastech nevyhne žádný stát, nevyhne se jí bohužel ani oblast lesnictví.

 

Co ale tyto certifikační systémy mohou, je tyto negativní jevy eliminovat u vlastníků lesů, kteří se do certifikace zapojili, předcházet jim nebo na ně reagovat. A jak zmiňují ve studii Earthsight2 i její autoři, FSC (Forest Stewardship Council) se v rámci mantinelů, které mu dávají jeho pravomoci, dlouhodobě snaží ke zlepšení situace v ukrajinských lesích přispět. Již od roku 2017 jsme přijali řadu opatření, které mají za cíl tyto nezákonné praktiky znemožnit. Na začátku letošního roku byl schválen nový ukrajinský Standard FSC pro lesní hospodaření. Zásadně například zpřísnil pravidla nahodilé (zdravotní) těžby, kterou zmiňuje studie jako jedno z potenciálních slabých míst, při kterých může docházet k nelegálním praktikám ze strany těžařů. Ukrajinská národní pobočka FSC také úzce spolupracuje s FSC International na dalším zpřísnění kontrol v zemi, aby lépe vyhovovaly současnému komplikovanému prostředí na Ukrajině. Ve spolupráci s nezávislou mezinárodní akreditační organizací Assurance Services International (ASI)3 FSC zavedlo také novou praxi, kdy auditory certifikačních firem, kteří kontrolují dodržování pravidel FSC v certifikovaných lesích, doprovází a monitoruje zaměstnanec ASI. Zvýšila se také frekvence namátkových kontrol jak ze strany auditorů, tak ASI.

 

Dalším konkrétním opatřením je také zvýšení počtu individuálních certifikátů pro každou jednotlivou lesní správu ukrajinských státních lesů. Na začátku tohoto roku také proběhly speciální audity v terénu zmíněných dodavatelských firem, jejichž výsledky budou známy v dubnu 2020. Naplánována je také jejich kontrola se zástupci (nezávislého) tisku. V případě zjištění nedodržování Standardu FSC jsou pak certifikáty jednotlivých firem suspendovány, popřípadě odebírány (často na rozdíl od jiných certifikačních systémů lesního hospodaření). Za zmínku také stojí fakt, že FSC je jedním z hlavních iniciátorů výzkumu nových technologických postupů, pomocí kterých bude v budoucnu možné vystopovat původ jakéhokoli vytěženého dřeva až na úroveň jednotlivých lesních porostů4 a ověřit tak jeho legalitu.

 

V případě této kauzy dále FSC podalo stížnost k ASI, která je momentálně ve fázi vyšetřování. Je ale třeba uvést, že dosud provedené extra audity zatím neprokázaly přítomnost exportu nelegálního ukrajinského dřeva (ať již certifikovaného či zejména dubového, které článek zmiňuje) u těchto firem a na autora článku na serveru www.addendum.org, ze kterého Miroslav Tomek čerpá, je podáno trestní oznámení ze strany některých uvedených rakouských firem za poškozování dobrého jména. I proto v současné době nelze zatím uvést některé informace a je třeba počkat aspoň na skončení probíhajícího vyšetřování v ukrajinských lesích v tomto měsíci. Navíc samotný zdroj textu (tedy článek na www.addendum.org) přímo nedokládá, že se v případě vývozu tohoto nelegálního dřeva jedná o FSC materiál. Certifikační firmy také kontaktovaly citované aktivisty/zdroje v původním článku, ale bohužel jim nebyly poskytnuty konkrétní doplňující informace. V každém případě však nyní pro českého spotřebitele, zákazníka, kupujícího platí, že je nejlepší držet se zásady nakupovat (lokální) výrobky označené jako FSC 100 %, které stále podporuje např. i Greenpeace, a jejichž bližší popis uvádíme např. na www.poznejdrevo.cz zde nebo na www.czechfsc.cz zde.  

 

FSC (Forest Stewardship Council) je celosvětově nejpřísnější certifikací lesního hospodaření s pravidelnými kontrolami v terénu a funkční zpětnou vazbou v případě pochybení vlastníků lesů. Nemůže ale kontrolovat hospodaření např. na stanovištích, která nejsou zahrnuta v FSC certifikovaných porostech. Boj proti těmto praktikám či pochybením opravdu vyžaduje funkční spolupráci všech zainteresovaných aktérů, zejména také konkrétní zpětnou vazbu neziskových organizací, sdružení či místních obyvatel a jejich kolektivů, které mají z dané lokality informace. Přesně tu FSC potřebuje, aby mohlo problém lépe řešit či vyřešit. I z důvodu, že při působení v 80 zemích světa (často jako nezisková organizace) to přinese rychlejší a efektivnější reakci.  

 

Proto je pro nás i tento článek impulsem pro další práci a zlepšení stavu ohrožených světových lesů. Budeme rádi, pokud se na nás jako národní kancelář FSC v zemi s jedním s nejpřísnějších standardů, který dlouhodobě prosazuje přírodě blízké lesní hospodaření v České republice, budete obracet s dotazy či připomínkami k možným problémům (nejen) v certifikovaných lesích. Jsme také samozřejmě k dispozici k popisu možných detailů zmíněného článku a kauzy, které jsme z důvodu délky textu nyní nezmínili. O dalším vývoji budeme informovat na našich webových stránkách zmíněných výše.  

 

Ing. Tomáš Duda

ředitel FSC ČR

 

1http://www.uhul.cz/nase-cinnost/narizeni-o-dreve/eutr

2https://fe8a03e2-1131-44e7-a06a-fb468c2a30d4.filesusr.com/ugd/624187_b18651c93cce4e1d8fce83e9b922c871.pdf, str. 50.

3https://www.asi-assurance.org/s/

4https://www.nature.com/articles/d41586-019-01035-7