Proměny jednoho triptychu

Když na přelomu století Petr Kabeš (o něm na stranách 1 a 16–17) pořádal své dílo do čtyřsvazkového konvolutu (Pěší věc a jiné předpokoje, 1998, Krátké letní procesy, 1999, Kámen ze srdce, 2000, Těžítka, ta těžítka, 2002, vše v nakladatelství Atlantis) a přidal k němu poslední svou sbírku Cash (2001, tamtéž), měl na mysli skutečnou autorskou probírku: jako by některé obrazy rozřezal a jiné naopak dokončil. Každou z částí těchto čtyř svazků přitom považoval za samostatnou knihu – zmíněný konvolut v jeho záměru tak představuje „skladbu vytvořenou ze skladeb“: Petr Kabeš nejenže autorsky „z poslední ruky“ uspořádal uvnitř jednotlivé své sbírky, ale vytvořil z nich také jakoby „čtyři koncertní večery“ tím, že je k sobě v jistém záměru přiblížil a přidružil k nim skladby-sbírky z dosud nepublikovaných textů.

Z tohoto pohledu je velmi složitým svazkem Kámen ze srdce, v němž jsou obsaženy sbírky Obyvatelná těla, Kámen ze srdce a Skanseny. Po vydání svazku Petr Kabeš především čekal, jak budou recenzenti hodnotit vývoj Obyvatelných těl, která prošla od samizdatového přes první samostatné knižní vydání značnými změnami. Byl zklamán, že pro čtenáře nikdo tento letitý vývoj (dvacet pět let!) nezmínil. A tak  jej zpřístupňujeme pohledem na triptych i s jednou jeho předchozí variantou, která zachycuje vývoj básníkovy řeči, a citujeme k němu přímo z ediční poznámky svazku, v níž je cesta triptychu popsána:

Obyvatelná těla byla prvně publikována v několika emisích strojopisné edice Petlice v letech 1974 a 1975. Tehdejší „dvě sbírky s oponou“ doznaly podstatné redakce a redukce (...) v roce 1980. (...) k části textů (...) jsem se vracel nárazovitě i poté, důsledněji při přípravě vydání v roce 1990 [Nakladatelství Libereckých tiskáren, 1991 – pozn. ak], kdy jsem zamýšlel ucelit letité vrstvy nemalých změn (týkaly se zejména čísel jak mušlí přichází co vzdaluje se a ve dnech hrůzy ne). Úporné závratě, s kterými jsem byl nečekaně hospitalizován, mně znemožnily soustavnější práci. V nedomyšlené snaze o proporcionalitu celku jsem se rozhodl pro vivisekci a knižní vydání „zeštíhlil“ [tj. ve vydání z roku 1991 zůstala z triptychu pouze jedna skladba, po šlehy žíní ožily, zbývající dvě výše zmíněné byly vypuštěny – pozn. ak]. Po dalších deseti letech, na předělu roků 1999–2000, jsem se pokusil o zamýšlené usebrání znovu. (...) Toto uspořádání i znění považuji za konečné.

Petr Kabeš, 2000

 

jak mušlí přichází co vzdaluje se

částkám hlasů vstříc

vymknutá zrna z brázd

obemyká co zráním prahlo zanikat

co chtělo hlásku těla obejmout

svým průnikem teď obývá

a jako mušlí obnoveno mušli uniká

vane prolukami těl a hlasů

obnažené stěhují se zlomky zrn

z roků chrtích k tučným pověstem

do sýpek vyhaslých hvězd a let a letů

neplodné dolující v jalových

jak pověst o pověsti vstupující do dutin skutků

ztrácí sebe v tom co zacelí

co zůstává pak sebou sytí

to co se vzdaluje

a houstne co ředilo se v sen

pověst o pověsti skutek rozezní

na kříži lože

semenná hláska rozpažena v sval

zvěstuje trvání jež sobě sliboval

hlas touhou v tělo vkřižován

a tělo vztyčované jím

podbarví krví hlas

to její stín

lom světla vrací v plochý plán

a ten se tmí vstříc hlubinám

jak skutek který pověst osnová i sytí

plán sákne sítem trnů do hlubin

jak vyjevit však výšku hlubinám

když pouze odlesk blýskne okem sem

kde zdroj už ustal rojit se

co jako k mušli blíží se

blíží se rájem vyhaslého oka

ráj nevidomý ředěn a kolébán

tím co rozvlnil

minulost masa bez kostí

vyhlíží

bludná jak pověst na útěku před skutkem

jak ústa za výdechu

svolná přijmout polibek

předvoj mlhovin a závoj par

únik co postrádá plán i stín

odmykán vanem pověsti

jako když perlu mušlím zpodobuje vzduch

klíček zrna uzamyká se darům zaceleným

jež mimo hlásku těla

touhu vklíní v klamný klín

v jalovost zralou jako žeň

jako by se mušli v šumech vracel únik

když únik mlčí aniž sebe hledá

jako by se zajizvoval nepočatý klín

sám klíček v srdci pouhosti

odmykán vanem pověsti jak van

jak ústa

jež za vdechu se prahnou vlíbávat

smlčené a mimo dech

je temné obývání plev

v nečitelnost oslepený plán

který by vstupoval či odcházel

nečitelný jak zlomek zrna usebraný

v oko jímž sebe vyhlíží

ve hvězdu tělo vydavší

stálice zato vzdala svit

a uchovala tělo tmící

celistvá poslepu se nachází

a už se nevzdaluje

neboť šla sobě vstříc

úplňkem střemhlavým jak strž

je nahá bílá kost

paprsek vštípen v kříž

a touží zacelit se jak uchopený ráj

který plod pověsti obtěžkal

jak touha hlásek po těle

jak ve fáč světla odvinutý letokruh

temnotná perla tkví

ozvěna mušle perelná

a obnažena v sval se skví

jak tělo navštívené bez touhy

jež odmykáno tmělo

pod světlem vydávaným jím

 

ve dnech hrůzy ne

to v nocích třpytu

v třpytkách ticha ožívá

co stínem žilo pod sutinou dnů

ne vývoj ale vývojka

ne taras ale kras

jím výboj odlivu spěl střást

tartaru vzdutí zaživa

ve tvaru drúzy

tyčil hrůzy den svůj dům

odlomen čnělku zůstavuje

tomu co v hrůze ponocuje

co ustáleno v stalagnát

hroutí se trnem trupu v pád

na prahu nocování třtina těla

vrkočí obnažených živlů chvěla

jež vzpíná sebe

zpětně rozčtvrtit

růžice řezu odkrveně zeje

to v sobě zdila dům dne hrůz

jím znějíc jako odvěšený zvon

když zapřen o nehyb srdce

na šelestech půdy spočívá

a pokovuje jejich zvuk

růžice zavíjela do poupat

rumiště noci

které hrůza svedla rozpoutat

a jako květy krepu halí hrob

navrací trup vyvázaný

na vyvolanou kostru dob

nad vybledlostí plánu

růžice kořeny rozpuká

jako když rozvije se opuka

a třepy hřebu v údech kouřových

vyjeví světakříž srdce zbavený

den hrůzy zabydlen v domě svém

tykadla živlů postupují osídlit

slepé nory kůže svlečené

a vysídlen je den i stíny vlastních těl

končiny stínového těla

ožívají exilovým pohybem

jako by vrkoč v plazy rozpustila se

jak prázdné místo pod srdcem

svíjejí živly v sobě sten

kterým se z těla stával dům

a z domu slovo řeči

slovo obytné i láskou v křeči

dům hláskou spřízněn s domy těla

kde hudba dechu třela

své světlo o znělý zvon živloví

jako se přes trám klade trám

jak na rty prst

kříž z ramen živlů rabován

a vrhán zdí jak hrách

jak nevyřčené hrůzy dne

do němých končin setmělého těla

v klínu srdce

v srdci klína

k němému tělu noci přilehá

zem prostřená a příčný vzduch

když mimo řeč

se nocí těla klikatí

cesta jež dobývá se ve svůj byt

žár a pramen

vlna a plamen

jazyky určité jak hřeb

smrt živou ženou v hadí hyb

mateřské břicho noci

maceší srdce dne

a mumlavá mluva jimi obnovených těl

oslovuje vysídlený

těly nad sutinou

v hrůze vztyčovaný kříž

 

po šlehy žíní ožily

prarytmy tvoření

stahy a tlaky

to jimi plodnost spěje v plod

zatímco rozvířila prach

vzpomínka na pomník

na sochu ze vzduchu

již kdysi zevnitř obydlel

a zvenku opevňoval

první kolující prach

prach mladší pučí v klenbách

opukové pevniny

pod varem hřívy

na groších kůže pěna mlhovin

a kopyta klisny v obyvatelném

těle ze vzduchu

ta chvějí tím tělem

a žijí tím tělem

zpodobí pnutí a tepy

prvního plození

v lopotném potném puzení

v ozvěnách kůže pod kůží

tvrdými rytmy břicha vkovaných

do světel věčných sněhů

jež padlé znovu udusává

křeč jako předzvěst těla

deroucí se do věku

do věku jako z nitra bubnů

poselství neurčená přesličkám

rozhrnující ale clonu pňů

tak vystřelují hrstky

rytmovaných par

jež vstřícnou sochu dotváří

jak luna zem

a nezrozeným stenem

kůži přepaží

a pláň

když na pláni plození patřila noc

a rození tam patří den

na pláni na níž dosvědčí

věčný sníh zmar i zrod

a v jejich střídě

svoji neúčast

tvoření také zde

bralo si z noci jas

však stvoření jej vrhá zpátky

vysoko nad noc

jak bubnů dutý zvuk

jenž tělo ze vzduchu

a stejně i prach byvších těl

obešel

a jimi zněl

jako když na sníh padá sníh

jako když z prachu vstává prach

tak obstoupila věčnost

spánek řídkých těl

a stromy z mlhovin

a trupy z par

pod tíhou ticha houstnou v tvar

v němž povstává

prach proti prachu

tvarem probuzeny v krev

kolmému jasu patří den

a tělo dotvořené

jím a v něm

je obnažený noci děj

jenž jako skutek vyvstává

vždyť také den

své tělo obchází

jak luna měsíčnatou zem

a věčné sněhy roční čas

aby pak na švu vlastní kůže

kde setkává se

vzlet i pád

den prudce vzpříčil se jak zjevení

když rozetnula šev i den

krev probuzená v tvar

stavidlo bezvěké a bílé jako smrt

je okamžitý ráj

utkvělý výkyv haluzný

jenž nitro bubnů zevnitř obnažil

a jasem cizím zasáhl

až strnul rytmus jako čas

a okamžité tělo

vrženo v ten čas

svým nevzbuzeným tepem

po širším tepu který vyvřel jím

teď marně tápe zpět

jak po zázraku zrak

a vzpříčen je dech bez dechu

v té průrvě zbrocené

v té krvi zborcené

ve švu zhášeného dne

na který nalehává padák ráje

to jeho pád sám bdí

když spí opět smrtí zacelená smrt

a spí ještě věčný ráj

ticho věku do ticha se probouzí

jím stárne nezrozený sten

odcházející krok krve

ráje letmého

jejž ráj padlý halí bíle

jako mimověk

sen v tělo bíle oděné

je proměněn

sen živý v mrtvou krev

a tělo o snu snící

učiněno krví kterou nepřijímá zem

neboť je opukovým nebem

ztichlých pňů ta zem

ráj větví nachýlených v nepropustný věk

jenž odpírá a vzpírá

tato těla

rodící bolest pro bolest

tuto nad sny vítězící krev

které dal do kolébky ráj

svůj vlastní hrob

svůj mléčný mimověk

a která nocí nepaměti stoupá

vstříc sněžícímu sněhu vzpomínek

jako když do mlh taje sníh

krev stoupá zpátky

ve svůj první padajícwí prach

a jeho pádem proseta

podobna jasu vplouvá

v propustnou sítnici oka

jíž krvi otevírá

vztyčený nestárnoucí sten

a kde žhne jejím tepem jas

a jas jak tep kde otevírá

věčnými rytmy praklín rození

bránu jež nebrání

prolínat ráji a krvi

ten pulzující klín

jak náruč smrti bělohřívý

pojaty klínem

sebou jej odívají

když nejblíž sobě víří

plod obrácený ve sněžící sloup

a plodnost zasněžená jím

když sobě nejblíž

sytí svým dvojdechem

stín bezdechý

stín opukové pevniny

obyvatelnou sochu ze vzduchu

jež prázdná kráčí sněžením

jak stopa kterou nenakročil krok

v ní na sníh padá sníh

a v dutých bubnech

narůstá mlčenlivý strom

smrtelný sněžný věk

a jeho obzor obezděný

vtisky kopyt pamětí a smrtí

odívá sebou

plnokrevný ráj

který jak dech se vrací

do svých vysídlených těl

ke starým obřadům

novými těly spěje stejná

stejně rytmovaná krev

zabarvená jen o oběh

o střídu dne a noci

již nyní jako lunu vykrojuje

z mrtvého věku věčně březí

břich vtěleného ráje

který svůj bezvěk odívá

zaržání dvojí uťaté

je vlna sestoupivší k přesličkám

ožívá v žilách pňů

a tělu ráje vstříc

rozráží mezisníh

a opukové nebe usedavých dnů

ve kterých kopyta

vlomila do kamene sten

jak pauza pulzu

mezi bezvěkem a věkem

trne sten mimo krev

jímž rodí se již mrtvý zmar

a sněží sníh

prsty do ran vkládající sníh

sněží

anebo ještě

sněžit nezačal

samizdatové znění z roku 1974

 

jak mušlí přichází co vzdaluje se

uvolněným částkám hlasů vstříc

když vymklé je jak zrna z brázd

obemyká co prahlo v zrnech zanikat

 

a jednolitou hlásku těla co chtělo obejmout

tu obývá teď

na zrno průniku ohlazeno příboji

a prostupnost těl zná

co mimo v perly vzduchu propuká

co jako mušlí obnoveno mušli uniká

a vane prolukami těl a hlasů

částečností vane jak sám van

a stejně obnažené zlomky zrn

jež stěhují se

z chrtích roků k tučným pověstem

do sýpek vyhaslých hvězd a let a letů

šustí jak holé vory mezi hladinou a vzduchem

to neplodné dolující v jalových

jak pověst o pověsti vstupující do dutin skutků

tak pohyblivé setrvalému

podplouvá vstříc

a ztrácí tím co nabírá

svým vstupem ztrácí sebe v dutinách

 

co zůstává vždy sebou sytí

to vzdalující se

co celistvostí se zdá být

ve stélách škeblí

ve svrchovanosti hladu

kde už teď

výčnělek a částka úplňkují

pouhostí vnitřních stěn

a houstne co ředilo se v sen

jak pověst o pověsti která skutek rozezní

ve svém věčně prokvétajícím loži

na slabinách semenné hlásky

jež rozpažené jako sval

zvěstují trvání které sobě slibují

zatímco na kříži lože

je hlas touhyplný v tělo vkřižován

 

a tělo křížem vztyčované

hlas podbarvuje skvrnou sňateční

narůstajícím stínem

který ve hře lomeného světla

lomí se zpátky

ve svůj bezbarevný plochý plán

jenž temní vstříc jen hlubinám

jak skutek který pověst osnuje i sytí

 

je sytý vstřícný stín

ale plán prostupující jím do hlubin

jeho sítem trnů strmících

nesvede věčně vyjevovat výšku hlubinám

v setrvačné hře ne už světla

jen odlesku

jenž blýská okem sem

zatímco zdroj už ustal rojit se

to jeho

vyhaslý ráj znovu oživuje

on i sytí pouhost oblosti

celistvost zlomků

a v nich ukončených končí se a zaniká

co jako mušlí přichází

co jako k mušli blíží se

blíží se rájem vyhaslého oka

ten uprázdněnou šachtu svých doznělých

svých odříznutých světel podplouvá

plující nevidomý ráj

a tone v tom, co rozvlnil

ředěn a kolébán vždy širším obrazem

 

minulost masa bez kostí

zbloudivší hledat celistvost je nevidomý ráj

je jako pověst na útěku před skutkem

jak ústa otevřená k polibku

když ve výdechu chtějí přijímat

nikoli dar

vracení daru je políbení oblačného zrna dané

nahému klíčku v srdci pouhosti

kde klíček neklíčí

sám odemykán vanem pověsti

která se řine mušlí

jako když perlu zpodobuje vzduch

 

vzduch na pochodu

je předvoj mlhovin a závoj par

únikem překrývá plochý zatmívaný plán

aniž co jako vzduch by vrhal stín

a sebe uzamykal

stínovým darům zacelených zrn

jež mimo hlásku těla

svou touhou zpřítomňuje jako brázdu klín

 

tak vkliňuje se klamný klín

a jeho sněný sten

jalovost zralá jako žeň

a klesající pod světlicemi v zrnech úniků

jež září vylehčené mimo už

 

na zrcadlové klenbě plánu vlní se

a šumí tam

jako by mušlí vstupoval zpět únik

jenž nejde ani sobě vstříc

když mlčí

jako by se zajizvoval

nepočatý klín

 

jako by se zaceloval

samorost klíčku

ve stínovém srdci nezrozených zrn

jenž prázdné sýpky za sebou si zamyká

a ony světelné jak vysídlená celistvost

nezbarví zrno roušku sval

či letokruhy z kouře mlhovin

schoulené v sobě

jak hláska nevydaná ani úniku

 

jak ústa

jež ve vdechu se chtějí vlíbávat

nabízí únik tělům k obývání

útlý plochý stín

trvání v brázdě létavičných zrn

a jako ústa vzdalovaná výdechem

slibuje hláskám setrvání mimo dech

 

tak něco smlčeného a mimo dech

jak temné obývání obývacích plev

zrcadlí vysídleným světlem v nečitelnost osleplý plán

tu klenbu mimo vzduch

který by ještě vstupoval či unikal

on zůstává a nečitelný zůstává

byť osívá tělo po hláskách jak prach

jak zlomek zrna který zcelil se

v oko jímž sebe vyhlíží

 

ve visutých zdech vzduchu jako na kříži

průsvitná perla bez hranic

rozpíná v sobě nezrozený stín

paprsek ale marně křižující její tělo

zůstává sám víc tělem obytným

než hvězda která hmotu vydala

a z proluk útočí svit svému pádu vstříc

do letmé perly roztmíván

jak únik beze zbytku vstupující v klíny plev

ve clony rozloučených hlásek těl

ale je to stálice jež vzdala svit

a uchovala temné tělo

celistvost perly setmělé

jako vznik plánu nebo průnik těl

to ona hledá sebe poslepu

jako když mušlí přichází

a už se nevzdaluje

neboť šla sobě vstříc

 

a propast pod úplňkem

bezmasá bílá kost

úžena průnikem jak na paprsek kříž

směřuje v místa, kde by měla srůst

s masem které ji temně podplouvá

a zacelit se jako obejmutý ráj

pronikán nesklizeným plodem pověsti

 

protože sama sebou prochází

jak touha hlásek po těle

jak ve fáč světla odvinutý letokruh

temnotná perla do sebe nabírá

ozvěnu mušle rozpustné a perlící jak šum

až obnažena rozpažuje se

jak tělo navštívené bez touhy

jež odmykáno tmělo

pod světlem vydávaným jím

Dvoustranu připravila Anna Kareninová.

 

Galerie

Jedním z pramenů výjimečnosti tvůrčích projevů sochaře a malíře Karla Malicha je jeho schopnost ztvárnit do vizuální podoby zážitky dnů, do nichž vždy promítá i útržky paměti. Naplňuje jimi skicáky, které pohotově nosí po kapsách. Jiné listy využívá k tomu, aby události slovně komentoval ve formě nepřetržitého deníku. Jeho část zpřístupnilo nakladatelství Trigon ve svazku Od tenkrát do teď tenkrát (Praha 1994): autor v něm svými zápisky reflektoval dojmy a představy spjaté s lety dětství a mládí v rodném domě a s milovanou krajinou. Uveřejněná kresba, provázená poznámkou o setkání s básníkem Kabešem, je ze skicáku, do něhož si Malich kreslil, když z ateliéru pravidelně vyrážel do pražských ulic. Rád se zastavil v oblíbené hospodě na pivo. Inspirovalo ho obyčejné prostředí, lidé a řeči, které se zde vedly. Běžnost života se stala nepřeberným zdrojem jeho obraznosti. Nebyl jen jejím pozorovatelem, ale i spoluúčastníkem zažívaných chvil, které spojoval do souvislostí představ jemu blízkého světa. Čerpal ze slovních záznamů a vizuálních dojmů, aby je mohl převádět do podob pastelových kreseb a se stejnou imaginací do plastik ze sítě drátů, jež se staly osnovou jeho jedinečné tvorby. Osobní zdroje prožitků povýšil do polohy uměleckého svědectví o přítomnosti.

Jiří Šetlík