Modernismus z hor a podhůří

Slovenské moderní malířství 1910–1949

Setkání se slovenským moderním uměním je dnes poměrně vzácné. Proto byla vítanou příležitostí výstava v Českém muzeu výtvarných umění, poněkud turisticky nazvaná Klenoty slovenského moderního malířství 1910–1949 ze sbírek nejvýznamnějších slovenských galerií.

Pokud se na výstavu budeme dívat očima lákavě znějícího názvu, pak nemusíme být zklamáni. Tak jako v pohádce, i na výstavě můžeme odhalovat skutečné poklady, mnohdy základní obrazy slovenského modernismu: mj. Martina Benky, Miloše A. Bazovského, Ľudovíta Fully, Mikuláše Galandy, Zolo Palugaye, Ester Šimerové-Martinčekové, Jána Želibského či Ladislava Guderny, máme-li sledovat chronologickou linii přibližně od první dekády 20. století až k tvorbě čtyřicátých let.

 

Internacionální a venkovské

Klenotů či perel je na výstavě celá řada: pro mne osobně Fullova Madona v červeném (1935), která představuje míšení modernismu s religiózní tradicí malby ikon a křesťanskou symbolikou, což autora spojuje s jiným velikánem moderního umění, Kazimirem Malevičem, jehož dílo dobře znal a také z něj v určité chvíli inspirativně čerpal.

Galandova Továrna (1930) je hravou esencí tvarových zkratek, vytvářejících znaky, které se začínají osamostatňovat a levitovat v malířském prostoru. Teprve jejich skladbou se stává čitelný obecný pojem „továrna“. Poetic­ký Galandův přístup je jakousi zpevněnou, plastickou variantou artificialismu Štyrského a Toyen. Rozdíl je ovšem více než patrný: co je pro Štyrského a Toyen výtryskem umělé a takřka beztvaré „artificiální“ formy, vyvolávající poetické asociace, je u Galandy vázáno na napětí smyslové zkušenosti a skutečnostní formy, na malířsky vypreparované esence smyslového dojmu ze skutečnosti (komín = válec; budova továrny = hranol; koleje či cesta je černá zatočená linka; kouř továrny = organický tvar apod.).

Ikonickým obrazem celého souboru se pro mne stalo zátiší Ester Šimerové-Martinčekové z roku 1931, ukazující, jak modernismus má sice internacionální slovník, ale lokální výpověď. Jsme tu jakoby vsazeni do dvou světů: do světa mezinárodního, daného puristickým „pařížským“ stylem předmětů zátiší, lahví, sklenice, banánů, a do světa místního, regionálního, reprezentovaného proloženým fragmentem hornaté krajiny. A tyto dva světy, městské „internacionální“ zátiší a venkovská vizuální reminiscence (slovenské?) krajiny, se vyjevují z bělavého podkladu mlhavé vzpomínky jako další vizuální rozpomínání.

Řada slovenských malířů působila či studovala v Praze, přesto však u nich nejsou tyto souvislosti s českým uměním příliš zřejmé, s výjimkou žáků Nowakovy školy (Willy Nowak 1886–1977, profesor AVU v Praze a spoluzakladatel VŠVU v Bratislavě). Jisté společné rysy temnosvitného truchlení a pesimistické nostalgie nalézáme také v obrazech ze čtyřicátých let.

 

Evropské, provinciální nebo synkretické?

Slovenský modernismus vybízí k otázce, kterou si v úvodu katalogu položil Ján Ábelovský: zda slovenská moderna byla evropským, nebo typicky provinciálním fenoménem. Ábelovského úvodní stať je rozsáhlá a velmi potřebná pro pochopení některých zvratů a lokálních „zabarvení“ slovenského modernismu. Má však zásadní nedostatek, který je zvláště pro českého čtenáře fatální: neodkazuje k žádné literatuře, a tedy nevysvětluje, jaké „pasti“ interpretace nalézáme ve slovenském dějepise umění. Sám autor se v závěru přiklání k chápání slovenské moderny v evropském kontextu, kterému více než pojem „provincionalita“ odpovídá termín „křížení kultur“, postulovaný Jánem Bakošem. Specifičnost slovenského modernismu spatřuje Ábelovský v synkretismu.

Americký historik umění James Elkins publikoval ve slovenském periodiku ARS, vydávaném Slovenskou akademií věd, článek Ako je možné písať o svetovom umení (č. 2/2003, s. 75–89). Pro nás se jeho úvaha může stát podnětem, jak psát o slovenském (ale i českém) moderním umění. Elkins nalézá osm možností: 1. zasadit je do západní uměleckohistorické genealogie; 2. sledovat přísně lokální historické tradice, vytvořit zdání nezávislosti této tvorby „na kontextu západního umění“, což je ovšem nerealistické; 3. popsat dílo s pochopením, vyložit je z vlastní tvorby, jakoby „uzávorkující“ jak západní, tak lokální kontext. Tento postup je nedostatečný, protože není součástí rozsáhlého souboru textů, které spolu navzájem souvisí, tj. nemůže se stát součástí diskursu v širším (ať už „západním“ nebo „východním“) kontextu, neboť vychází z díla samého, z jeho zdánlivé imanence. Takový výklad je nutně ve vzduchoprázdnu; 4. hledání nových avantgard, tj. co je nové a inovativní vzhledem ke „starým“, tedy nutně západním avantgardám. Je to model, stejně jako v bodě prvním, hledání novosti či jinakosti na základě něčeho daného, zde „starého“, a tedy opět nutně západního; 5. psaní historie institucí. Není jasné, jak tato metoda může vyjevit jinakost a svébytnost východního umění, když modernistické umělecké instituce provozu (školy, galerie, muzea apod.) či tendence a hnutí (avantgardní skupiny, spolky apod.) vznikaly opět vesměs podle západních vzorů; 6. definovat tvorbu per negationem, tj. charakterizovat dílo (malíře) tím, čím „nebylo“; 7. přizpůsobit důraz: problém převládání vlivu Západu zmírnit napřením pozornosti na okraje, tj. zvýšit důraz na odlišnosti.

 

Let it be

Konečně osmá odpověď: „nechat to být“. To ovšem James Elkins nechce. Ani jedna z odpovědí není uspokojivá, některé, zejména první a poslední, jsou pro něho zásadně nepřijatelné. Jednoduchá odpověď neexistuje. Pokud by taková byla, setřely by se rozdíly mezi malbou vytvořenou v různých regionech. To ovšem neznamená, že nemá smysl pokračovat v práci na rozkrytí otázky, jak vyjádřit význam umění mimo centra a současně je zasadit do komplexnějšího světového diskursu o moderním umění. Pokud „to necháme být“, „tisíce – miliony – uměleckých děl vytvořených v malých zemích ztratí svůj mezinárodní dialog v dějinách umění. Jejich hlasy budou stále slabší, bude stále těžší je poslouchat a hlasy Picassa a Pollocka budou každým rokem silnější“ (J. Elkins).

Otázka mezinárodní rezonance není problém jen modernismu slovenského, ale i českého, a všeobecně umění tzv. východoevropského (jakkoliv nemám rád takové označení). A naopak, slovenský modernismus, například s polským, a třeba i s maďarským, ukrajinským, rumunským či balkánským, se pro české dějiny moderního umění stává periferií tehdy, když jsme – dle mého soudu mylně – přesvědčeni, že český dějepis moderního umění by měl hledat adekvátní porozumění a znalosti pouze na Západě. Přitom otázky derivace, originality, eklekticismu, „křížení“, mutace a hybridizace modernistických -ismů jsou aktuální pro řadu oblastí střední a východní Evropy, ale také Pobaltí či Skandinávie, čili regionů, které nevytvářely kanonický a univerzální model modernistického diskursu, ale výrazně do něj zasahovaly osobitým dialektem. To platí i o slovenském malířství první poloviny 20. století.

I když slovenské a české moderní umění daného období má výrazné odlišnosti, má také mnoho společného. Není jistě náhodné, že minimálně čtyři autoři z výstavy, Cyprián Majerník, Jakub Bauernfreund, Andrej Nemeš (Endre Nemes) a Eugen Nevan jsou nezřídka řazeni do kontextu nejen slovenské, ale i české malby 30.–50. let.

Autor je historik umění.

Klenoty slovenského malířství 1910–1949.

České muzeum výtvarných umění, Praha, 5. 4. – 4. 6. 2006. Úvod v katalogu výstavy Ján Ábelovský: Paradoxy interpretácií moderny Slovenska (slovenská a anglická mutace).